Home > Mobility Plans > Koncept v zvezi z načrtom za trajnostno mobilnost v mestih

Koncept v zvezi z načrtom za trajnostno mobilnost v mestih

By Admin Eltis / Posodobljeno: 28 May 2019

Potreba po bolj trajnostnem in vključujočem načrtovanju kot načinu obravnavanja zapletene mobilnosti v mestih je splošno priznana.

Lokalni organi oblikujejo nove pristope k načrtovanju mobilnosti v mestih, saj poskušajo spremeniti pretekle neusklajene pristope in razvijati strategije, ki bi spodbudile preobrat k čistejšim in bolj trajnostnim oblikam prevoza.

V svežnju o mobilnosti v mestih iz leta 2013 je predstavljen koncept načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestih, ki je nastal na podlagi obširne izmenjave med deležniki in strokovnjaki za načrtovanje iz vse Evropske unije. Koncept opisuje glavne značilnosti načrta sodobne in trajnostne mobilnosti in prometa v mestih. Obsega naslednje glavne elemente:

 1. Cilji
  Osrednja cilja načrta za trajnostno mobilnost v mestih sta izboljšanje dostopnosti na mestnih območjih ter omogočanje visokokakovostne in trajnostne mobilnosti in prometa pri dostopu do mestnih območij, pri prečkanju le-teh in znotraj njih. Načrt upošteva potrebe „funkcionalnega mesta“ in njegovega zaledja in ne občinske upravne regije.
 2. Dolgoročna vizija in jasen načrt izvedbe
  Načrt za trajnostno mobilnost v mestih predstavlja oziroma se navezuje na obstoječo dolgoročno strategijo za prihodnji razvoj mestnega območja in v tem okviru tudi za prihodnji razvoj infrastrukture ter storitev prometa in mobilnosti. V enaki meri vključuje tudi uresničitveni načrt za kratkoročno izvedbo strategije, določa časovni razpored za izvedbo, jasno razporeja odgovornosti in opredeljuje potrebne vire in finančna sredstva.
 3. Ocena sedanje in prihodnje uspešnosti
  Načrt bi moral temeljiti na natančni oceni sedanje in prihodnje uspešnosti mestnega prometnega sistema s pregledom trenutnih razmer, določitvijo izhodišča, ki bi predstavljalo merilo za napredek v prihodnosti, ter opredelitvijo ciljev uspešnosti in povezanih ciljev SMART za usmerjanje izvajanja načrta.
 4. Uravnotežen in celosten razvoj vseh oblik
  Načrt za trajnostno mobilnost v mestih podpira uravnotežen razvoj vseh zadevnih oblik prometa in hkrati spodbuja prehod na bolj trajnostne oblike. Za izboljšanje uspešnosti in stroškovne učinkovitosti napovedanih končnih ciljev in posebnih ciljev načrt postavlja v ospredje nabor tehničnih in infrastrukturnih ukrepov, ukrepov, ki temeljijo na politikah, in mehkih ukrepov. Obravnavati bi moral naslednje teme:
  (a) javni prevoz
  (b) hoja in kolesarjenje
  (c) medmodalnost
  (d) varnost v mestnem cestnem prometu
  (e) cestni promet (tekoči in mirujoči)
  (f) mestna logistika
  (g) upravljanje mobilnosti
  (h) inteligentni prometni sistemi.
 5. Horizontalno in vertikalno vključevanje 
  Razvoj in izvedba načrta za trajnostno mobilnost v mestih temeljita na celostnem pristopu z visoko ravnijo sodelovanja, usklajevanja in posvetovanja med različnimi ravnmi vlade in zadevnimi organi. Da bi se to olajšalo, bi bilo treba vzpostaviti ustrezne strukture in postopke.
 6. Participativni pristop
  Načrt za trajnostno mobilnost v mestih predvideva pregleden in participativni pristop. Lokalni organ za načrtovanje bi moral že na začetku in nato med celotnim postopkom v razvoj in izvajanje načrta vključiti zadevne udeležence – meščane ter predstavnike civilne družbe in gospodarskih subjektov, da se zagotovi visoka stopnja sprejetosti in podpore.
 7. Nadzorovanje, pregled in poročanje 
  Izvajanje načrta za trajnostno mobilnost v mestih bi bilo treba skrbno nadzorovati. Napredek do končnega cilja in posebnih ciljev načrta ter doseganje zastavljenih ciljev bi se morala redno ocenjevati na podlagi izbranih kazalnikov. Izvajati bi bilo treba ustrezne ukrepe za zagotovitev pravočasnega dostopa do zadevnih podatkov in statistik. Poročilo o nadzoru bi moralo biti osnova za pregled izvajanja.
 8. Zagotavljanje kakovosti
  Lokalni organi za načrtovanje bi morali razpolagati z mehanizmi za zagotavljanje kakovosti in potrditev skladnosti načrta za trajnostno mobilnost v mestih z zahtevami koncepta načrta za trajnostno mobilnost v mestih.

Ukrepi EU v zvezi z načrtom za trajnostno mobilnost v mestih

Evropska komisija poleg Evropske platforme za načrte za trajnostno mobilnost v mestih evropskim mestom zagotavlja tudi druge oblike podpore pri reševanju težav na področju mobilnosti v mestih:

 • podpira izmenjavo in krepitev zmogljivosti na področju trajnostnega urbanega razvoja, med drugim z evropskim programom URBACT (povezava je zunanja);
 • izboljševanjem kakovosti in razpoložljivosti statističnih in drugih podatkov za delovanje sistemov mestnega prevoza ter odločanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter ravni EU;
 • podpiranjem lokalnih partnerstev pri izvajanju in preskušanju novih pristopov k mobilnosti v mestih v dejanskih življenjskih pogojih v okviru pobude CIVITAS 2020;
 • zagotavljanjem finančne podpore projektom s področja mobilnosti v mestih prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, programa Obzorje 2020, instrumenta za povezovanje Evrope in drugih finančnih instrumentov;

Evropska komisija tesno sodeluje z državami članicami, da se zagotovi prilagoditev koncepta načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestih posebnim zahtevam in obstoječim praksam načrtovanja v posameznih državah članicah in njegovo dejavno spodbujanje na nacionalni ravni, da bi se vanj vključilo na stotine mest v Evropi.