Home > Mobility Plans > Proces PUMM

Proces PUMM

By Admin Eltis / Aktualizované: 28 May 2019

Príprava plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) je zložitá úloha. S podporou Komisie boli vypracované usmernenia, ktoré ponúkajú konkrétne návrhy, ako uplatňovať koncepciu PUMM a pripraviť stratégiu mestskej mobility, ktorá stavia na jasnej vízii pre trvalo udržateľný rozvoj mestskej oblasti.

Usmernenia neuvádzajú podrobnosti o technických opatreniach, ktoré sa majú zahrnúť do PUMM. Namiesto toho popisujú proces, ako sa má takýto plán vypracovať a vykonávať. Tento proces sa skladá z 11 hlavných krokov s 32 súvisiacimi aktivitami:

Krok 1: Určiť váš potenciál pre úspešný PUMM

Krok 2: Definovať proces rozvoja a rozsah plánu

Krok 3: Analyzovať situáciu v oblasti mobility a vypracovať scenáre

Krok 4: Vypracovať spoločnú víziu

Krok 5: Stanoviť priority a merateľné ciele

Krok 6: Vypracovať efektívne súbory opatrení

Krok 7: Dohodnúť sa na jasných zodpovednostiach a prideliť rozpočty

Krok 8: Vybudovať systémy na monitorovanie a hodnotenie do plánu

Krok 9: Prijať PUMM

Krok 10: Zabezpečiť náležité riadenie a komunikáciu (pri vykonávaní plánu)

Krok 11: Získavať poznatky

Každý krok tohto procesu je v usmerneniach doložený príkladmi osvedčeného postupu, nástrojmi a odkazmi na ďalšie informácie.

Usmernenia sú určené pre miestne orgány, odborníkov z oblasti mestskej dopravy a mobility, ako aj ostatné zainteresované strany, ktoré sú zapojené do prípravy PUMM.

Usmernenia sú výsledkom recenzie existujúcich dokumentov a dôkladného konzultačného procesu expertov z celej Európy organizovaného v rokoch 2010 až 2013 ako súčasť servisnej zmluvy pre Európsku komisiu.

Viac nástrojov, ktoré môžu podporiť uplatňovanie koncepcie PUMM, je k dispozícii tu.

Plánovací cyklus PUMM:

Usmernenia sú výsledkom recenzie existujúcich dokumentov a dôkladného konzultačného procesu expertov z celej Európy organizovaného v rokoch 2010 až 2013 ako súčasť servisnej zmluvy pre Európsku komisiu.