Home > Mobility Plans > Koncepcia PUMM

Koncepcia PUMM

By Admin Eltis / Aktualizované: 28 May 2019

Potreba udržateľnejších a integračných procesov plánovania ako spôsobu riešenia zložitosti mestskej mobility je všeobecne uznávaná.

Objavujú sa nové prístupy k plánovaniu mestskej mobility, pretože miestne orgány sa snažia odpútať od minulých prístupov podľa sila a vyvíjajú stratégie, ktoré dokážu stimulovať posun k čistejším a udržateľnejším spôsobom dopravy.

Balík mestskej mobility z roku 2013 vysvetľuje koncepciu plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM), ktorá vyplynula zo širokej výmeny názorov medzi zainteresovanými stranami a odborníkmi v plánovaní z celej Európskej únie. Koncepcia popisuje hlavné rysy plánu modernej a trvalo udržateľnej mestskej mobility. Tvoria ju nasledujúce hlavné prvky:

 1. Ciele a úlohy
  Ústredným cieľom PUMM je zlepšiť prístupnosť mestských oblastí, a poskytnúť vysoko kvalitnú a udržateľnú mobilitu a dopravu do mestskej oblasti, cez mestskú oblasť a v rámci mestskej oblasti. Do úvahy berie skôr potreby „fungujúceho mesta“ a jeho zázemia než samosprávnej administratívnej oblasti.
 2. Dlhodobá vízia a jasný plán vykonávania
  PUMM predstavuje existujúcu, dlhodobú stratégiu pre budúci rozvoj mestskej oblasti, resp. je s ňou prepojený, a v tomto kontexte pre budúci rozvoj infraštruktúry a služieb dopravy a mobility. Rovnakou mierou zahŕňa plán dodávok pre krátkodobé vykonávanie stratégie, pričom stanovuje časový rozvrh vykonávania, jasne vymedzuje zodpovednosti, a identifikuje požadované zdroje a financie.
 3. Hodnotenie aktuálnej a budúcej výkonnosti
  Plán by mal stavať na dôkladnom hodnotení súčasnej a budúcej výkonnosti mestského dopravného systému preskúmaním aktuálnej situácie, stanovením základnej línie, v porovnaní s ktorou je možné merať budúci pokrok, ako aj definovaním výkonnostných cieľov a súvisiacich konkrétnych merateľných, dosiahnuteľných, realistických a časovo ohraničených cieľov na usmerňovanie vykonávania plánu.
 4. Vyvážený a integrovaný rozvoj všetkých spôsobov
  PUMM podporuje vyvážený rozvoj všetkých významných spôsobov dopravy a zároveň stimuluje posun k udržateľnejším spôsobom. Plán predkladá integrovaný súbor technických, infraštruktúrnych, politických a mäkkých opatrení na zlepšenie výkonnosti a nákladovej účinnosti s ohľadom na deklarovaný cieľ a konkrétne úlohy. Spravidla by sa zaoberal nasledujúcimi témami:
  (a) Verejná doprava
  (b) Chôdza a cyklistika
  (c) Intermodalita
  (d) Bezpečnosť mestských ciest
  (e) Cestná doprava (plynulá a stojaca)
  (f) Mestská logistika
  (g) Riadenie mobility
  (h) Inteligentné dopravné systémy.
 5. Horizontálna a vertikálna integrácia
  Vypracovanie a vykonávanie PUMM nasleduje integrovaný prístup s vysokou úrovňou spolupráce, koordinácie a konzultácie medzi rôznymi úrovňami vlády a príslušnými orgánmi. Na uľahčenie toho treba zaviesť náležité štruktúry a postupy.
 6. Participačný prístup
  PUMM nasleduje transparentný a participačný prístup. Miestny plánovací úrad by mal zapojiť dôležitých aktérov – občanov i zástupcov občianskej spoločnosti a hospodárske subjekty – do vypracovania a vykonávania plánu od začiatku a počas celého procesu, aby zaistil vysokú úroveň jeho prijatia a podpory.
 7. Monitorovanie, kontrola, podávanie správ
  Vykonávanie PUMM sa musí dôkladne monitorovať. Pokrok smerom k cieľu a konkrétnym úlohám plánu, a plnenie jeho cieľov, sa musí pravidelne hodnotiť na základe vybraných ukazovateľov. Na zaistenie včasného prístupu k dôležitým údajom a štatistikám sa musia prijať vhodné opatrenia. Monitorovacia správa by mala poskytnúť základ pre kontrolu vykonávania.
 8. Zabezpečovanie kvality
  Miestne plánovacie úrady by mali mať mechanizmy na zaistenie kvality a potvrdenie zhody PUMM s požiadavkami koncepcie PUMM.

Akcia EÚ na PUMM

Okrem Európskej platformy na plány udržateľnej mestskej mobility ponúka Európska únia podporu európskym mestám, aby čelili výzvam mestskej mobility:

 • Podporou výmeny názorov a budovaním kapacít v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest prostredníctvom, okrem iného, programu URBACT (prepojenie je externé).
 • Zlepšením kvality a dostupnosti údajov a štatistík pre operácie mestských dopravných systémov, a rozhodovaním na miestnej, regionálnej národnej úrovni a na úrovni EÚ.
 • Podporou miestnych partnerstiev pri vykonávaní a testovaní nových prístupov k mestskej mobilite za podmienok reálneho života ako súčasť iniciatívy CIVITAS 2020.
 • Poskytnutím finančnej podpory pre projekty mestskej mobility prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, Horizontu 2020, Nástroja na prepájanie Európy, ako aj iných finančných nástrojov.

Európska komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi, aby zaistila, že koncepcia PUMM bude v každom členskom štáte prispôsobená konkrétnym požiadavkám a existujúcim plánovacím postupom, a aktívne propagovaná na národnej úrovni, aby ponúkla pomocnú ruku stovkám európskych miest.