Ambícia Peji stať sa živým a zeleným kosovským mestom

By News Editor / Aktualizované: 22 May 2015

Peja v západnom Kosove je lídrom v presadzovaní modernej mobility v Kosove. Jej ambíciou je stať sa „živým a turistickým zeleným mestom“. Od roku 2009 do roku 2011 prešlo mesto prvým cyklom plánovania mestskej mobility a revitalizáciou centra mesta.

Východiská a ciele

Mesto Peja/Pejë/Peć s približne 100 000 obyvateľmi, ležiace na západe Kosova, je vstupnou bránou do severného Albánska a Čiernej Hory. V čase, keď projekt v roku 2009 začínal, mesto prijalo zámer stať sa „živým a zeleným“ kosovským mestom. Najdôležitejšími danosťami Peje sú prírodné krásy (Albánske Alpy), kompaktná urbanizovaná forma a kultúrne dedičstvo. Vtedajší obraz mesta s prehusteným centrom s obrovským počtom áut však nekorešpondoval s ambíciou stať sa „živým a zeleným“ mestom. Preto sa mesto zaviazalo realizovať inovatívne spôsoby plánovania a projektovania mobility.

Údaje z posledného obdobia:

  • Priemerná vzdialenosť medzi domovom a prácou obyvateľov je 3,9 km. 60% pripadá na chôdzu, 6% na bicykle a 30% na autá (Prehľad o cestovaní z roku 2010).
  • 80 až 85% žiakov chodí do školy pešo (Prehľad o dochádzaní do školy uskutočnený v 5 základných školách a Prehľad o cestovaní z roku 2010).

Implementácia

S budovaním peších zón v centre sa začalo v roku 2009 s podporou UNHabitat a bolo z väčšej časti úspešné. Výsledkom je, že Peja opätovne objavuje ekonomické a environmentálne výhody kultúry menej orientovanej na autá.

Päť prieskumov, vykonaných v rámci projektu MOBKOS, prinieslo potrebnú údajovú bázu pre ďalšie projekty, ktoré sa orientovali na prieskumy zamerané na spôsoby dopravy v domácnostiach, podmienky premávky, spôsob dochádzania do školy (5 škôl), parkovanie a nehody na cestách mesta.

V rokoch 2010 a 2011 sa realizovali demoprojekty vo všetkých kľúčových komponentoch politiky mestskej mobility v Peji. Najdôležitejšou skutočnosťou je, že v rámci projektu MOBKOS bola vypracovaná>

kategorizácia mestských ciest, ktorej význam preukázali dve medzinárodné výskumné centrá (UGent a Artesis Antverp).

Okrem toho sa uskutočnili dve vôbec prvé informačné kampane zamerané na mestskú mobilitu. Išlo o spoločenskú kampaň, založenú na piatich videách presadzujúcich trvalo udržateľné správanie v oblasti mestskej mobility, ktorej súčasťou bol aj deň bicyklov s podporou billboardov (Peja 2010).

Závery

Stále viac je zrejmé, že predchádzajúca prax založená na využívaní áut (ktorá už preukázala svoje limity v hlavnom meste Prištine) by zaviedla Peju do slepej uličky a zabránila by mestu v rozvíjaní cestovného ruchu.  

V rámci prvej etapy v roku 2009 sa obmedzil prístup súkromných vozidiel do centra mesta. Prvé údaje o mestskej mobilite (prehľad o cestovaní v domácnostiach, prehľad o všetkých spôsoboch premávky a pod.) vrhli svetlo na pochopenie rozvoja mestskej mobility v Peji. Analýza konfliktných bodov v doprave v Peji (2009) iniciovala diskusiu o rastúcich zápchach a alternatívnych scenároch a opatreniach mestskej mobility. Nový prístup bol podporený a demonštrovaný dvoma informačnými kampaňami zameranými na cestovanie po meste a dvoma medzinárodnými výskumnými a projektovými pracoviskami. Schéma mestskej autobusovej dopravy je pripravená na realizáciu v roku 2012.

Prvé úspechy viedli k tomu, že rastie ochota pokračovať v obnove verejných priestranstiev aj v ostatných častiach mesta Peja ako aj pokračovať v kampaniach zameraných na trvalo udržateľné správanie v oblasti mestskej mobility. Okrem toho, aktívne spôsoby dopravy (chôdza a bicykel) už nie sú vnímané ako problém, ale ako riešenie.

Projekt trvalo udržateľnej mobility MOBKOS začal v roku 2009 a jeho výsledky sú k dispozícii na stránke www.mobkos.eu.

Topic: 
Mobility management
Traffic and demand management
Urban mobility planning
Archive
Region: 
Eastern Europe
Country: 
Kosovo
City: 
Peja
Contact: 
Jozef Zuallaert
Author: 
Jozef Zuallaert
21 Feb 2012
22 May 2015