Home > Mobility Plans > Conceptul de PMUD

Conceptul de PMUD

By Admin Eltis / Actualizat: 28 May 2019

Necesitatea unor procese de planificare mai durabile şi mai inclusive ca mod de abordare a complexității mobilităţii urbane este larg recunoscută.

Pe măsură ce autorităţile locale urmăresc să se îndepărteze de tradiţia unei abordări fragmentare şi să dezvolte strategii care pot stimula trecerea către moduri de transport mai curate şi mai durabile, îşi fac apariţia noi abordări ale planificării mobilităţii urbane.

Pachetul privind mobilitatea urbană din 2013 propune un concept de plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) care a rezultat dintr-un dialog larg între părţile interesate şi experţii din domeniul planificării din Uniunea Europeană. Conceptul descrie principalele caracteristici ale unui plan de mobilitate şi transport urban modern şi durabil. Acesta cuprinde următoarele elemente principale:

 1. Ținte și obiective
  Un PMUD are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de mobilitate și transport durabile către, prin și în zona urbană respectivă.  Acest plan vizează mai curând necesitățile „orașului funcțional” și ale zonelor adiacente decât cele ale urbei administrative.
 2. Viziune pe termen lung și plan de implementare clar
  Un PMUD prezintă sau este legat de o strategie pe termen lung existentă pentru dezvoltarea viitoare a zonei urbane respective și, în acest context, pentru dezvoltarea viitoare a infrastructurii și serviciilor de mobilitate și transport. Acesta include în egală măsură un plan de executare a implementării strategiei pe termen scurt, care precizează calendarul de implementare, alocă responsabilităţile cu claritate şi identifică resursele şi fondurile necesare.
 3. Evaluarea performanței actuale și viitoare 
  Planul ar trebui să se bazeze pe o evaluare atentă a performanței actuale și viitoare a sistemului de transport urban, prin analiza situaţiei actuale, stabilirea unui etalon faţă de care să poată fi măsurate progresele, precum şi prin definirea unor obiective de performanţă şi obiective SMART pentru a orienta implementarea planului.
 4. Dezvoltarea plurimodală echilibrată și integrată
  Un PMUD facilitează o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport relevante, încurajând totodată trecerea către moduri mai durabile. Planul prevede un set integrat de măsuri tehnice, de infrastructură, de politică și nelegislative menite a îmbunătăți performanța și eficacitatea din punctul de vedere al costurilor în ceea ce privește scopul și obiectivele specifice declarate. În mod normal, se tratează următoarele subiecte:
  (a) Transportul în comun
  (b) Mersul pe jos şi cu bicicleta
  (c) Intermodalitatea
  (d) Siguranţa rutieră urbană
  (e) Transportul rutier (în mișcare și staționar)
  (f) Logistica urbană
  (g)  Gestionarea mobilității
  (h) Sisteme de transport inteligente.
 5. Integrarea orizontală și verticală
  Dezvoltarea și implementarea unui PMUD urmează o abordare integrată cu un nivel ridicat de cooperare, coordonare și consultare între diversele niveluri ale guvernării și autoritățile relevante. În acest scop, ar trebui instituite structuri și proceduri adecvate.
 6. Abordarea participativă
  Un PMUD se pliază pe o abordare transparentă și participativă. Autoritatea de planificare locală ar trebui să implice actorii relevanți, cetățeni și reprezentanți ai societății civile și actori economici, în dezvoltarea și implementarea planului de la un capăt la altul pentru a putea garanta un nivel ridicat de acceptare și sprijin.
 7. Monitorizare, analiză, raportare
  Implementarea unui PMUD ar trebui monitorizată îndeaproape. Progresul către realizarea scopului, a obiectivelor specifice ale planului și a țintelor trebuie evaluat periodic pe baza indicatorilor selectați. Trebuie luate măsurile potrivite pentru a asigura accesul rapid la datele și statisticile relevante. Un raport de monitorizare ar trebui să reprezinte baza analizei implementării planului de mobilitate urbană durabilă.
 8. Asigurarea calității
  Autoritățile locale de planificare ar trebui să dispună de mecanisme de asigurare a calității și de validare a conformităţii PMUD cu cerințele conceptului de PMUD.

Acţiunile UE privind PMUD

Pe lângă Platforma Europeană a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, Comisia Europeană oferă sprijin oraşelor europene la abordarea provocărilor legate de mobilitatea urbană prin:

 • Susţinerea schimburilor şi a activităţilor de consolidare a capacităţii legate de dezvoltarea urbană durabilă, printre altele, prin intermediul programului european URBACT (linkul este extern).
 • Îmbunătăţirea calităţii şi a disponibilităţii datelor şi a statisticilor pentru operaţiunile şi procesele decizionale privind sistemele de transport urban la nivel local, regional, naţional şi al UE.
 • Susţinerea parteneriatelor locale în ceea ce priveşte implementarea şi testarea noilor abordări ale mobilităţii urbane în condiţii reale, în cadrul iniţiativei CIVITAS 2020.
 • Oferirea de sprijin financiar pentru proiecte de mobilitate urbană prin intermediul Fondurilor structurale și de investiții europene, al programului Orizont 2020, al Mecanismului pentru interconectarea Europei, precum și prin intermediul altor instrumente financiare.

Comisia Europeană cooperează strâns cu statele membre pentru a asigura adaptarea conceptului de PMUD la cerințele specifice și la practicile de planificare din fiecare stat membru, precum și promovarea activă la nivel național pentru a se adresa direct sutelor de orașe ale Europei.