Pakietowanie działań w CIVITAS, Kraków, Polska

Przez News Editor / Uaktualniono: 12 Dec 2014

W Krakowie, w ramach projektu Civitas Caravel, zrealizowano szereg działań zaprojektowanych tak, aby mogły się wzajemnie uzupełniać w celu promowania bardziej zrównoważonego systemu transportowego.

Tło i cele

Doświadczenie pokazuje, że pojedyncze działania mogą przynieść jedynie ograniczony rezultat, podczas gdy pakiety działań mogą „skorzystać” z efektu synergii wzajemnie się wzmacniając. Z tego względu ważne jest, aby wyciągnąć wnioski z analizy wariantów składających się z różnych połączonych pakietów działań. Co więcej, pakiety działań, które zostają ostatecznie wskazane do realizacji, powinny również dążyć do integracji wszystkich rodzajów transportu (intermodalność), jak również uwzględniać planowanie zagospodarowania przestrzennego oraz inne sektorowe działania planistyczne (np. z zakresu środowiska, zdrowia lub gospodarki).

Wdrożenie

Kraków jest jednym z największych miast w Polsce. Dodatkowo posiada on unikalny historyczny charakter, który przyciąga wielu turystów każdego roku będąc jednocześnie centrum kultury polskiej i dynamicznym miastem uniwersyteckim z ok. 140 000 studentów. Od 1990 r. gospodarczy i przemysłowy krajobraz Krakowa radykalnie się zmienił, co doprowadziło do wzrostu natężenia ruchu samochodowego, ponieważ mieszkańcy - co zrozumiałe - dążą do posiadania prywatnego samochodu.

Utrzymanie i wzmocnienie systemu transportu metropolitalnego oraz wspieranie poprawy jakości życia mieszkańców Krakowa stało się wyzwaniem dla rozwoju miasta w pierwszych latach nowego tysiąclecia. Stając przed tym wyzwaniem, Rada Miasta przyjęła w 2007 r. zaktualizowaną Politykę Transportową dla Krakowa. Jej głównym celem było zapewnienie sprawnego, bezpiecznego, ekonomicznego i przyjaznego środowisku systemu transportowego dla pasażerów i towarów. Polityka taka wymagała realizacji odpowiednio dobranych kompleksowych i skoordynowanych działań i przedsięwzięć. W ramach projektu CIVITAS CARAVEL (2005-2009) wdrożono w sumie 18 działań, co poprawiło jakość systemu transportowego w Krakowie. Działania te obejmowały m.in. wprowadzenie bardziej ekologicznych pojazdów dla transportu publicznego, wydzielenie pasów ruchu dla autobusów, systemów priorytetów, zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do przystanków komunikacji publicznej, atrakcyjny system audiowizualnej informacji pasażerskiej, nowe usługi transportu publicznego (np. transport publiczny na żądanie na obszarach o niewielkiej gęstości zaludnienia, zintegrowany system sprzedaży biletów pomiędzy niezależnymi podmiotami, bagażniki rowerowe w autobusach, publiczne rowery miejskie), ograniczenia dostępu dla samochodów i dostawców do zabytkowego centrum miasta. Tym „twardym” działaniom towarzyszył szereg miękkich środków>

skierowanych do konkretnych grup użytkowników (uczelni i ich studentów oraz pracowników, mieszkańców, młodych ludzi, sklepikarzy), takich jak: system carpooling’u, akcje marketingowe i imprezy promocyjne, zachęty w postaci gadżetów, szkolenia, spotkania publiczne.

To była podstawowa polityka „kija i marchewki” stosowana przez Radę Miasta Krakowa, mająca na celu zniechęcenie do korzystania z prywatnego samochodu i jednocześnie zachęcanie do korzystania z transportu publicznego lub innych rodzajów transportu poprzez lepsze, bezpieczniejsze, tańsze, bardziej rzetelne i atrakcyjniejsze oferty i usługi w ramach miejskiego transportu. Wszystkie działania zostały zaprojektowane i wdrożone tak, aby się wzajemnie uzupełniać. Nie realizowano ich w izolacji. Zespół projektu nadzorował postępy i gwarantował ciągłą wymianę pomiędzy działaniami i interesariuszami projektu.

Zespół projektu był również odpowiedzialny za komunikację i promocję projektu. Mimo sprzeciwu ze strony niektórych sklepikarzy i części pracowników administracji publicznej, mieszkańcy zaakceptowali politykę miasta i projekt dzięki zaangażowaniu Zastępcy Prezydenta i silnego zespołu projektowego. Projekt i związane z nim działania, które wymagały zaangażowania mieszkańców, były szeroko dyskutowane i stale widoczne dla mieszkańców m.in. dzięki tramwajowi Civitas Caravel, plakatom i logotypom, publicznym spotkaniom i imprezom (np. Europejski Tydzień Mobilności), zachętom i gadżetom.

Wnioski

Miasto Kraków wprowadziło szereg „twardych” działań, aby pomóc promować bardziej zrównoważony system transportowy. Działania te nie byłyby skuteczne, gdyby nie „miękkie” działania towarzyszące, które promowały działania „twarde”.

Źródło

Rupprecht Consult w oparciu o CIVITAS CARAVEL, D.5 Evaluation Report, Chapter 6: Overview of Evaluation in Krakow (D.5 Raport ewaluacyjny, rozdział 6: Przegląd oceny w Krakowie).

Więcej informacji

Ten przykład odnosi się w szczególności do działania 6.4, Use synergies and create integrated packages of measures (Korzystaj z synergii i twórz zintegrowane pakiety działań) w dokumencie zawierającym wytyczne co do planów zrównoważonej mobilności miejskiej dostępnym tutaj,

Linki: CIVITAS, Krakow City Sheet, website

Topic: 
Urban mobility planning
Region: 
Eastern Europe
Country: 
Poland
City: 
Kraków
Contact: 
Tomasz Zwolinski
Author: 
Michael Christian Laubenheimer
Keywords: 
sustainable urban mobility plans
ZałącznikWielkość
PDF icon study_3078_pl.pdf49.57 KB
14 Sep 2011
12 Dec 2014