Home > Mobility Plans > An próiseas do SUMP

An próiseas do SUMP

By Admin Eltis / Updated: 28 May 2019

Is rud coimpléascach é Plean Soghluaisteachta Uirbí Inbhuanaithe (SUMP) a ullmhú. Le tacaíocht ón Choimisiún, forbraíodh treoirlínte ina dtugtar moltaí praiticiúla maidir le conas coincheap SUMP a chur i bhfeidhm agus straitéis soghluaisteachta uirbí a ullmhú a chuireann le fís shoiléir d’fhorbairt inbhuanaithe limistéir uirbigh.

Ní thugtar mionsonraí sna treoirlínte faoi na bearta teicniúla a chuirtear san áireamh in SUMP. Ina ionad san, déantar cur síos iontu ar an chaoi ar féidir Plean dá leithéid a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Tugtar faoi aon phríomhchéim dhéag agus 32 ghníomhaíocht bhainteach mar chuid den phróiseas seo:

Céim 1: Roghnaigh tuairim a d’fhéadfadh éirí léi mar SUMP

Céim 2: Sonraigh an próiseas forbartha mar aon le raon an phlean

Céim 3: Déan anailís ar an staid soghluaisteachta agus déan forbairt ar chásanna

Céim 4: Déan forbairt ar chomhfhís

Céim 5: Leag amach tosaíochtaí agus spriocanna inmheasta amach 
Céim 6: Déan forbairt ar phacáistí éifeachtacha beartas

Céim 7: Leag amach freagrachtaí soiléire amach agus déan buiséid a leithdháileadh

Céim 8: Cuir córais um monatóireacht agus um measúnú san áireamh sa phlean

Céim 9: Glac leis an SUMP 
Céim 10: Déan an bhainistíocht agus an chumarsáid cheart a áirithiú (agus an plean á chur i bhfeidhm)

Céim 11: Bain múineadh as.

Léirítear gach céim den phróiseas sin sna treoirlínte agus cuirtear samplaí dea-chleachtais, uirlisí agus tagairtí faisnéise breise ar fáil iontu freisin. 

Ceapadh na treoirlínte le haghaidh údarás áitiúil, cleachtóirí iompair uirbigh agus soghluaisteachta agus páirtithe leasmhara eile a ghlacann páirt in SUMP a ullmhú.

Cuireadh na treoirlínte le chéile tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar dhoiciméid reatha agus tar éis comhairliúcháin chruinn shaineolaithe a rinneadh ar fud na hEorpa idir 2010 agus 2013 mar chuid de chonradh seirbhíse don Choimisiún Eorpach.

Tá uirlisí breise le fáil anseo a thacaíonn le cur i bhfeidhm an choincheapa SUMP

Timthriall pleanála SUMP:

Cuireadh na treoirlínte le chéile tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar dhoiciméid reatha agus tar éis comhairliúcháin chruinn shaineolaithe a rinneadh ar fud na hEorpa idir 2010 agus 2013 mar chuid de chonradh seirbhíse don Choimisiún Eorpach.