Home > Mobility Plans > Säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade kontseptsioon

Säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade kontseptsioon

By Admin Eltis / Uuendatud: 28 May 2019

Laialdaselt on tunnistatud säästvama ja lõimivama planeerimise vajadust, sest nii on võimalik käsitleda linnalist liikumiskeskkonda kompleksselt.

Uus lähenemisnurk linnalise liikumiskeskkonna planeerimisele on tingitud kohalike asutuste soovist murda välja endisest isoleeritud käsitlusviisist ning välja töötada strateegiad, mis soodustaksid üleminekut puhtamatele ja säästvamatele transpordiliikidele.

2013. aastal vastu võetud linnalise liikumiskeskkonna paketis esitatakse säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade kontseptsioon, mis on välja kasvanud huvipoolte ja planeerimisekspertide ulatuslikust teabevahetusest üle kogu Euroopa Liidu. Kontseptsioonis kirjeldatakse tänapäevase säästva linnalise liikumiskeskkonna ja transpordi kava peamisi tunnusjooni. Järgnevalt loetletakse kontseptsiooni põhielemendid:

 1. Eesmärgid
  Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava keskne eesmärk on parandada juurdepääsu linnapiirkondadele ning pakkuda kõrgetasemelisi ja säästvaid liikumis- ja transpordivõimalusi linnapiirkonda sisenemiseks, linna sees ja linna läbimiseks. Arvesse ei võeta omavalitsuse halduspiirkonna, vaid nn funktsioneeriva  inna ja seda ümbritseva ala vajadusi.
 2. Pikaajaline visioon ja selge rakenduskava
  Säästva linnalise liikumiskeskkonna kavas on esitatud olemasolev pikaajaline strateegia, milles keskendutakse linnakeskkonna tulevasele arendamisele ning seoses sellega transpordi- ja liikuvustaristu ja -teenuste edasisele arengule (või kava on sellise strateegiaga seotud). Samuti sisaldab see tööplaani strateegia  lühiajaliseks rakendamiseks, määrates kindlaks rakendamise ajakava, jaotades selgelt vastutuse ning määratledes vajalikud ressursid ja finantsvahendid.
 3. Praeguse ja tulevase toimivuse hindamine
  Kava peab tuginema linnatranspordisüsteemi praeguse ja edaspidise toimivuse hoolikale hindamisele. Selleks vaadatakse läbi praegune olukord, kehtestatakse võrdlusalus, mille suhtes saab edasist arengut mõõta, samuti määratletakse kava rakendamise suunamiseks tulemuseesmärgid ja asjakohased SMART- eesmärgid.
 4. Kõikide transpordiliikide tasakaalustatud ja kompleksne arendamine
  Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava soodustab kõikide asjaomaste transpordiliikide tasakaalustatud arendamist, julgustades samas üle minema säästvamatele transpordiliikidele. Kavas esitatakse tehniliste, poliitikapõhiste, „pehmete” ja taristumeetmete lõimitud kogum, mis on suunatud toimimise ja kulutasuvuse tõhustamisele väljakuulutatud üldiste ja konkreetsete eesmärkide kohaselt. Üldjuhul pööratakse tähelepanu järgmistele teemadele:
  (a) ühistransport
  (b) kergliiklus
  (c) mitmeliigilisus
  (d) liiklusohutus
  (e) maanteetransport (sujuv ja seisev)
  (f) linnalogistika
  (g) liikuvuse juhtimine ning
  (h) intelligentsed transpordisüsteemid.
 5. Horisontaalne ja vertikaalne lõimimine
  Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava väljatöötamisel ja rakendamisel järgitakse terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab eri valitsustasandite ja asjaomaste asutuste tihedat koostööd, koordineerimist ja omavahelist konsulteerimist. Selle hõlbustamiseks tuleb kehtestada asjakohased struktuurid ja menetlused.
 6. Kaasav lähenemisviis
  Säästva linnalise liikumiskeskkonna kavas järgitakse läbipaistvat ja kaasavat lähenemisviisi. Kohalik planeerimisasutus peab kava väljatöötamise ja jõustamise protsessi kaasama algusest peale ja kogu protsessi vältel asjaomased osalejad (kodanikud ja kodanikuühiskonna esindajad ning ettevõtjad), et tagada kavale võimalikult suurt heakskiitu ja toetust.
 7. Seire, läbivaatamine, aruandlus
  Säästva linnalise liikumiskeskkonna kava rakendamist tuleb hoolikalt jälgida. Kava üldeesmärgi ja konkreetsete eesmärkide saavutamist ning sihteesmärkide täitmist tuleb valitud näitajate alusel regulaarselt hinnata. Tuleb võtta vajalikud meetmed, et tagada õigeaegne juurdepääs asjaomasele teabele ja statistikale. Seirearuanne peab looma aluse säästva linnalise liikumiskeskkonna kava rakendamise läbivaatamiseks.
 8. Kvaliteedi tagamine
  Kohalikud planeerimisasutused peavad kehtestama mehhanismid, mis tagavad säästva linnalise liikumiskeskkonna kava kvaliteedi ja võimaldavad kontrollida selle vastavust säästva linnalise liikumiskeskkonna kava kontseptsiooni nõuetele.

ELi meetmed seoses säästva linnalise liikumiskeskkonna kavaga

Peale säästva linnalise liikumiskeskkonna kavade Euroopa platvormi toetab Euroopa Komisjon linnalise liikumiskeskkonna probleemidega toimetulekuks Euroopa linnu järgmiselt:

 • toetab säästva linnaarendamisega seotud teabevahetust ja suutlikkuse suurendamist, muu hulgas Euroopa programmi URBACT (välislink) kaudu; 
 • parandab selliste andmete ja sellise statistika kvaliteeti ja kättesaadavust, mida on vaja linnatranspordisüsteemide käigushoidmiseks ning otsuste langetamiseks kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil;
 • toetab algatuse CIVITAS 2020 raames kohalikku partnerlust uute linnalise liikumiskeskkonnaga seotud käsitlusviiside rakendamisel ja katsetamisel reaalsetes oludes;
 • annab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, Horisont 2020, Euroopa ühendamise rahastu ning muude finantsinstrumentide kaudu linnalise liikumiskeskkonna projektidele rahalist abi;

Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikidega, et tagada säästva linnalise liikumiskeskkonna kava kontseptsiooni kohandamine iga liikmesriigi konkreetsetele nõuetele ja kehtivatele planeerimistavadele ning aktiivne edendamine riigi tasandil, eesmärgiga jõuda sadadesse Euroopa linnadesse.