Home > Mobility Plans > Η έννοια του ΣΒΑΚ

Η έννοια του ΣΒΑΚ

Από Admin Eltis / Ενημερώθηκε: 28 May 2019

Η ανάγκη για πιο βιώσιμες και ολοκληρωμένες διαδικασίες σχεδιασμού έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ένας τρόπος αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας της αστικής κινητικότητας.

Αναδύονται νέες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό της αστικής κινητικότητας, καθώς ο τοπικές αρχές επιδιώκουν να απομακρυνθούν από τις αποκομμένες προσεγγίσεις του παρελθόντος και να αναπτύξουν στρατηγικές που μπορούν να ενθαρρύνουν μια μετάβαση προς πιο καθαρά και πιο βιώσιμα μέσα μεταφοράς.

Το Πακέτο Αστικής Κινητικότητας 2013 παρουσιάζει μια ιδέα ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που προέκυψε από την ευρεία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και των ειδικών σχεδιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου και βιώσιμου σχεδίου αστικής κινητικότητας και μεταφορών. Περιλαμβάνει τα παρακάτω κύρια στοιχεία:

 1. Στόχοι και επιδιώξεις
  Κύριος στόχος ενός ΣΒΑΚ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των αστικών περιοχών και η παροχή υψηλής ποιότητας και βιώσιμης κινητικότητας και μεταφοράς προς, διαμέσου και εντός της αστικής περιοχής. Εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες της "λειτουργικής πόλης" και της ενδοχώρας της, αντί της δημοτικής διοικητικής περιφέρειας.
 2. Ένα μακροπρόθεσμο όραμα και ένα σαφές σχέδιο υλοποίησης
  Ένα ΣΒΑΚ παρουσιάζει, ή συνδέεται με, μια υπάρχουσα, μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μελλοντική ανάπτυξη της αστικής περιοχής και, σε αυτό το πλαίσιο, για τη μελλοντική ανάπτυξη της υποδομής και των υπηρεσιών μεταφορών και κινητικότητας. Περιλαμβάνει, επίσης, ένα σχέδιο βραχυπρόθεσμης υλοποίησης της στρατηγικής, προσδιορίζοντας τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης, κατανέμοντας σαφώς αρμοδιότητες και επισημαίνοντας τους απαιτούμενους πόρους και χρηματοοικονομικούς πόρους.
 3. Μια αξιολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής απόδοσης
  Το Σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής απόδοσης του συστήματος αστικών μεταφορών, εξετάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση, διαμορφώνοντας ένα επίπεδο αναφοράς έναντι του οποίου μπορεί να μετρηθεί η μελλοντική πρόοδος και καθορίζοντας στόχους απόδοσης και σχετικούς SMART στόχους για την καθοδήγηση της υλοποίησης του σχεδίου.
 4. Η ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μορφών
  Ένα ΣΒΑΚ ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών μεταφοράς,  ενθαρρύνοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές. Το σχέδιο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς τον δεδηλωμένο στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις. Συνήθως, αφορά στα εξής θέματα:
  (α) Δημόσιες μεταφορές
  β) Βάδισμα και ποδηλασία
  (γ) Διαλειτουργικότητα
  (δ) Ασφάλεια αστικών οδών
  (ε) Οδικές μεταφορές (ρέουσες και αδρανείς)
  (στ) Αστική εφοδιαστική
  (ζ) Διαχείριση κινητικότητας
  (η) Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.
 5. Οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση
  Η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με υψηλό επίπεδο συνεργασίας, συντονισμού και διαβούλευσης μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και των αρμόδιων αρχών. Προκειμένου να διευκολύνεται αυτό, θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί οι κατάλληλες δομές και διαδικασίες.
 6. Συμμετοχική προσέγγιση
  Ένα ΣΒΑΚ ακολουθεί διαφανή και συμμετοχική προσέγγιση. Η Τοπική Χωροταξική Αρχή θα πρέπει να επιδιώκει τη συμμετοχή των σχετικών φορέων - πολιτών, καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και οικονομικών παραγόντων - στην ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδίου από την έναρξή του και καθ' όλη τη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο αποδοχής και υποστήριξης.
 7. Παρακολούθηση, αναθεώρηση, σύνταξη αναφορών
  Η υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ θα πρέπει να παρακολουθείται στενά. Η πορεία προς τον στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις του σχεδίου και η εκπλήρωση των στόχων του θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά με βάση τους επιλεγμένους δείκτες. Θα πρέπει να αναλαμβάνεται η κατάλληλη δράση προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και τις στατιστικές. Μια αναφορά παρακολούθησης θα πρέπει να παρέχει τη βάση της εξέτασης της υλοποίησης.
 8. Διασφάλιση ποιότητας
  Οι Τοπικές Χωροταξικές Αρχές θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και να επικυρώνεται η συμμόρφωση του ΣΒΑΚ με τις απαιτήσεις της ιδέας του ΣΒΑΚ.

Δράση της ΕΕ σχετικά με τα ΣΒΑΚ

Πέραν της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει υποστήριξη στις ευρωπαϊκές πόλεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αστικής κινητικότητας με τους εξής τρόπους:

 • Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή και τη δημιουργία ικανοτήτων στο πεδίο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω, μεταξύ άλλων, του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός).
 • Βελτιώνοντας την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα δεδομένων και στατιστικών για τις λειτουργίες των συστημάτων αστικών μεταφορών και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Υποστηρίζοντας τοπικές συμπράξεις για την υλοποίηση και δοκιμή νέων προσεγγίσεων αστικής κινητικότητας σε πραγματικές συνθήκες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CIVITAS 2020.
 • Παρέχοντας χρηματοοικονομική υποστήριξη για έργα αστικής κινητικότητας μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", της διευκόλυνσης "Συνδέοντας την Ευρώπη", καθώς και με άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζει ότι η ιδέα του ΣΒΑΚ προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού σε κάθε κράτος μέλος και ότι προωθείται ενεργά σε εθνικό επίπεδο ώστε να απευθύνεται στις εκατοντάδες πόλεις της Ευρώπης.