Εργαλεία Σχεδίων Κινητικότητας

Από Admin Eltis / Ενημερώθηκε: 16 Feb 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας, εργαλεία και καθοδήγηση για πόλεις, καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης και υλοποίησης ΣΒΑΚ από πόλεις ανά την Ευρώπη.

Να ανατρέχετε τακτικά στην πύλη Σχεδίων Κινητικότητας για εκδηλώσεις, εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων έργων της ΕΕ για το σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Εκτός από τη βάση δεδομένων Εργαλείων και Πόρων Σχεδίων Κινητικότητας, θα βρείτε παρακάτω μια περιγραφή των διαφόρων κύριων πρωτοβουλιών που βρίσκονται επί του παρόντος σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Καθοδήγηση

• Παρακολούθηση και Αξιολόγηση, έργο CH4LLENGE της ΕΕ
• Επιλογή των πιο αποτελεσματικών μέτρων και πακέτων μέτρων, έργο CH4LLENGE της ΕΕ
• Οδηγίες επικοινωνίας, έργο BUMP της ΕΕ
• Οδηγίες ΣΒΑΚ για πολυκεντρικές περιοχές που αναπτύχθηκαν από το έργο Poly-Sump της ΕΕ
• Διαδικτυακό σεμινάριο: Καινοτόμες ιδέες και τρόποι αξιοποίησής τους, έργο Tide της ΕΕ

Έλεγχοι και εκτίμηση

• Εγχειρίδιο για πόλεις, ελεγκτές ή συμβούλους για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων και ελέγχων με στόχο τη μέτρηση της απόδοσης των αστικών μεταφορών βάσει 20 δεικτών, έργο EcoMobility-Shift  
• Έλεγχος αστικής κινητικότητας με βάση τη συνολική διαχείριση ποιότητας που αναπτύχθηκε από το έργο Quest της ΕΕ Quest
• Πλαίσιο ελέγχου που περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές σε 11 γλώσσες, το οποίο απαπτύχθηκε από το έργο Advance της ΕΕ
• Ερωτηματολόγιο αστικής κινητικότητας, 11 γλώσσες σε xls, το οποίο αναπτύχθηκε από το έργο Advance της ΕΕ
• Συμβουλές για τις οδηγίες ΣΒΑΚ από το έργο PUMAS της ΕΕ

Εργαλεία

• Μεθοδολογίες για ανάλυση κόστους-οφέλους και ανάλυση αποτελεσμάτων, έργο Tide της ΕΕ
• Εργαλειοθήκη καινοτομίας: 15 εμπνευσμένα μέτρα μεταφορών που μπορούν να αλλάξουν την πόλη σας, έργο Tide της ΕΕ
• Λύσεις αστικής κινητικότητας στους εξής τομείς: δημόσια μέσα μεταφοράς, υποδομές μεταφορών, αστική επιμελητεία, ολοκληρωμένος σχεδιασμός / σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, διαχείριση δικτύου και κινητικότητας, καθαρά οχήματα, έργο Solutions της ΕΕ
• Σχεδιασμός σεμιναρίου κατάρτισης για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, έργο BUMP της ΕΕ
• Involving Stakeholders Toolkit on Organising Successful Consultations(en) (Αξιοποίηση εργαλειοθήκης ενδιαφερόμενων φορέων για την οργάνωση επιτυχημένων διαβουλεύσεων), Civitas
• Ενημερώνοντας τον πολίτη: εργαλειοθήκη αποτελεσματικής επικοινωνίας και προώθησης, Civitas

Βέλτιστες πρακτικές

• 9 μελέτες περιπτώσεων από το έργο EcoMobility SHIFT
• Σχέδια δράσης αστικής κινητικότητας και εκθέσεις από 46 πόλεις με πιστοποίηση από το έργο Quest της ΕΕ
• Πολλές βέλτιστες πρακτικές στα έργα βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε πόλεις του έργου CIVITAS της ΕΕ
• Μέτρα βιώσιμης επίδειξης αστικής κινητικότητας και αποτελέσματα, Civitas
• 9 τοπικά σχέδια δράσης που αναπτύχθηκαν από το έργο Advance

Δίκτυα

• Εκστρατεία βιώσιμης αστικής κινητικότητας ("Επιλέξτε το σωστό μείγμα") 
• Συμβουλευτική και θεματική ομάδα για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έργο Civitas της ΕΕ
• Πλατφόρμα Civitas της ΕΕ για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών στην αστική κινητικότητα
• Εθνικά δίκτυα πόλεων του Civinet που προωθούν την προσέγγιση του CIVITAS
• Σχεδιασμός εκπαιδευτών βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην ΕΕ των 28, έργο Endurance της ΕΕ

Παραδείγματα ορθών πρακτικών και εργαλεία που παρουσιάζουν την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων μελετών περιπτώσεων. Παρέχει πολύτιμο υλικό από ολόκληρη την Ευρώπη και πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του δικού σας ΣΒΑΚ.

Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε προτάσεις για περαιτέρω παραδείγματα ΣΒΑΚ.