Home > Mobility Plans > SUMP-konceptet

SUMP-konceptet

Af Admin Eltis / Opdateret: 28 May 2019

Der har været en bred erkendelse af behovet for mere bæredygtige og integrerede planlægningsprocesser, der skal forholde sig til bytrafikkens komplekse karakter.

Der er dukket nye strategier op for bytrafikplanlægning i takt med, at lokale myndigheder forsøger at bryde ud af "silo"-baserede adfærdsmønstre og udvikle strategier, der kan tilskynde til et skift mod renere og mere bæredygtige transportformer.

Bytrafikpakken af 2013 indeholder et koncept med en plan for bæredygtig bytrafik; (SUMP), der er opstået i kølvandet af en bred erfaringsudveksling mellem interessenter og planlægningseksperter i hele Den Europæiske Union. Konceptet beskriver de vigtigste egenskaber i en moderne og bæredygtig bytrafikplan. Planen består af følgende elementer:

  1. Mål og målsætninger
   En SUMP har som sit centrale mål at forbedre adgangen til byområder og levere bæredygtig bytrafik og -transport af høj kvalitet til, gennem og i byområdet. Den vedrører den "fungerende bys" og dens baglands behov snarere end en kommunal administrativ region.
  2. En langsigtet vision og en klar gennemførelsesplan
   En SUMP fremlægger, eller er koblet sammen med, en langsigtet strategi for den fremtidige udvikling af byområdet og i den sammenhæng for den fremtidige udvikling af transport- og mobilitetsinfrastrukturtjenester. Den omfatter på samme måde en leveringsplan for gennemførelsen af strategien på kort sigt med angivelse af en tidsplan for gennemførelsen med klar tildeling af ansvarsområder og identifikation af de nødvendige ressourcer og finansieringsmuligheder.
  3. En vurdering af nuværende og fremtidige resultater
   Planen bør bygge på en nøje vurdering af de nuværende og fremtidige resultater for bytransportsystemet ved hjælp af en gennemgang af situationen her og nu, og med etablering af en referenceramme, som den fremtidige udvikling kan holdes op mod, samt en definition af resultatmål og dermed forbundne SMART-mål til at styre gennemførelsen af planen.
  4. En afbalanceret og integreret udvikling af alle transportområder
   En SUMP fremmer en afbalanceret udvikling af alle relevante transportformer, samtidig med at der tilskyndes til et skift mod mere bæredygtige former. Planen foreslår et integreret sæt af tekniske, infrastruktur- og politikbaserede og mindre indgribende foranstaltninger til forbedring af resultater og
   omkostningseffektivitet, for så vidt angår de erklærede mål og specifikke målsætninger. Den vil typisk skulle forholde sig til følgende emner:
   (a) offentlig transport
   (b) gående og cyklende trafik
   (c) intermodalitet
   (d) færdselssikkerhed i byerne
   (e) vejtransport (flydende og stationær)
   (f) logistik i byområder
   (g) mobilitetsstyring
   (h) intelligente transportsystemer
  5. Horisontal og vertikal integration
   Udviklingen og gennemførelsen af en SUMP følger en integreret strategi med et højt niveau af samarbejde, koordinering og høring mellem de forskellige regeringsniveauer og relevante myndigheder. For at gøre dette lettere bør der indføres passende strukturer og procedurer.
  6. Inddragende strategi
   En SUMP følger en gennemsigtig og inddragende strategi. Den lokale planlægningsmyndighed bør involvere de relevante aktører - borgerne, samt repræsentanter for civilsamfundet og økonomiske aktører – i udviklingen og gennemførelsen af planen lige fra begyndelsen og gennem hele processen for at sikre et højt niveau af accept og støtte.
  7. Overvågning, revision, indberetning
   Gennemførelsen af en SUMP bør følges nøje. Udviklingen mod målet og de specifikke målsætninger for planen og opfyldelsen af måltallene bør følges nøje på basis af de valgte indikatorer. Der bør træffes passende foranstaltninger til at sikre rettidig adgang til de relevante data og statistikker. En overvågningsrapport bør danne grundlag for en revision af gennemførelsen.
  8. Kvalitetssikring
   De lokale planlægningsmyndigheder bør have mekanismer, der sikrer kvaliteten og godkender SUMP's overensstemmelse med kravene i SUMP-konceptet.

  EU's tiltag i relation til SUMP

  Ud over platformen for bæredygtig bytrafikplanlægning tilbyder Europa-Kommissionen støtte til europæiske byer til at håndtere udfordringerne fra bytrafikken ved at:

  • Støtte udveksling og kapacitetsopbygning, der er baseret på bæredygtig byudvikling bl.a. gennem det europæiske URBACT-program (link er eksternt).
  • Forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af data og statistikker for operationer vedrørende bytransportsystemer og beslutninger på lokalt, regionalt, nationalt og EU-plan.
  • Støtte til lokale partnerskaber i forbindelse med implementering og afprøvning af nye bytrafikstrategier under virkelige forhold som led i CIVITAS 2020-initiativet.
  • Økonomisk støtte til bytrafikprojekter via de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020, Connecting Europe-faciliteten samt andre finansielle instrumenter.

  Europa-Kommissionen arbejder tæt sammen med medlemsstaterne om at sikre, at SUMP-konceptet tilpasses de specifikke krav og eksisterende planlægningspraksisser i hver medlemsstat og fremmes aktivt på nationalt niveau for at nå ud til de hundredvis af byer i Europa.