Zapojení zainteresovaných stran do vývoje plánu udržitelné městské mobility (SUMP) v Košicích (Slovensko)

Od News Editor / Aktualizováno: 31 Aug 2015

Košice se v současné době potýkají se značnými problémy v oblasti mobility: dopravními zácpami, potížemi s parkováním, poklesem využívání veřejné dopravy a nevyhovující infrastrukturou pro cyklisty a pěší. Město se rozhodlo využít podporu v rámci projektu ATTAC EU a k řešení těchto problémů vyvinout plán udržitelné městské mobility (SUMP), jehož klíčovým prvkem je zapojení občanů a zainteresovaných stran. Jedná se o první plán udržitelné městské mobility na Slovensku. Byl přijat v březnu 2014.  

Context 

Košice jsou s přibližně 240 000 obyvateli druhým největším městem na Slovensku. V roce 2013 využilo veřejnou dopravu 40 procent občanů, přičemž 29 procent použilo osobní automobily, 28 procent chodilo pěšky a jen 3 procenta jezdila na kole. Infrastruktura Košic zahrnuje 34 km tramvajové sítě, 178 km autobusové sítě a 13 km trolejbusové sítě.

Od roku 2006 počet uživatelů veřejné dopravy klesá. Město se tento alarmující trend, jakož i další problémy, rozhodlo řešit vývojem plánu udržitelné městské mobility, který představuje efektivní metodu k řešení problémů městské mobility strukturovaným a integrovaným způsobem. Místní úřady na Slovensku nemají právní povinnost tyto plány připravovat ani realizovat. Chtějí-li však získat finanční prostředky na projekty veřejné dopravy, musejí předložit plán udržitelné městské mobility či podobný projekt. 

In action 

Košický plán udržitelné městské mobility byl sestaven v rámci projektu ATTAC (Atraktivní městská veřejná doprava pro přístupná města 2011-2014) a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  V roce 2012 byla příprava projektu SUMP nabídnuta košické veřejné dopravní společnosti, která je ve 100procentním vlastnictví města a je rovněž partnerem ATTAC. Vypracováním projektu v hodnotě 17 000 € byla pověřena Žilinská univerzita.

Příprava projektu udržitelné městské mobility začala v dubnu 2013, přičemž se univerzita řídila pokyny schválenými Evropskou komisí. Tyto pokyny obsahují důležitý prvek: interaktivní proces vypracování plánu. Znamená to, že vývoj plánu nesmí představovat pouhé shrnutí výsledků po sobě jdoucích fází, ale integrovaný proces umožňující sdílenou diagnózu situace, postupné vymezení celkových cílů a konzistenci přijatých opatření.

Univerzita sestavila skupinu odborníků složenou z klíčových zainteresovaných stran, aby dohlížela na vypracování plánu SUMP. Jejími členy byli zaměstnanci čtyř různých odborů městského úřadu (výstavby, územního plánování, dopravy a životního prostředí), regionální vlády, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky, DPMK, místní dopravní podnik; železnice, policie a občanské cyklistické sdružení.

Tato skupina expertů se sešla dvakrát a pravidelně udržovala telefonický a e-mailový kontakt. Skupina se také zúčastnila tří veřejných setkání organizovaných městem. První se konalo na jaře 2013 a dostavilo se na něj asi 20 účastníků. Skupina zde představila projekt a hlavní otázky mobility v Košicích. Druhé setkání, kterého se zúčastnilo asi 12 osob, se konalo na podzim roku 2013 a projednávala se na něm případná opatření. Třetího setkání s možností předložit připomínky k návrhu plánu na začátku roku 2014 se zúčastnilo 30 osob. Nebyly obdrženy žádné zásadní připomínky. Košický plán SUMP byl přijat v březnu 2014. 

Results 

V košickém plánu udržitelné městské mobility je zahrnuto zapojení zainteresovaných stran a veřejnosti, modernizace a začleněním veřejné dopravy, parkování, chůze, jízdy na kole a otázek životního prostředí do společné a integrované strategie. Plán také zahrnuje typické prvky SUMP, jako je například definování cílů SMART a posouzení dopadů navrhovaných opatření. Pro více informací viz dokument Košický plán udržitelné mobility níže.

V rámci plánu byla vyvinuta dynamická databáze obsahující všechna navrhovaná opatření a činnosti související s cíli. Databáze není veřejná, ale zainteresované strany si ji mohou zobrazit a navrhnout nová opatření. Některé z nich jsou již v procesu implementace. První návrh obsahoval téměř 70 činností, z nichž sedm bylo již zavedeno, nebo jsou právě zaváděny. Jde například o nákup nových tramvají v celkové hodnotě 40 milionů € a výstavbu 1 000 nových cyklistických stojanů ve městě s náklady ve výši 9 000 €.

Databáze obsahuje také opatření, pro která nejsou prozatím k dispozici žádné finanční prostředky. U těchto opatření bude obec žádat o prostředky na ministerstvu a u EU. Protože se jedná o časově náročný proces, Košice budou nejdříve implementovat opatření s nízkými náklady, jako je pořádání pravidelných setkání, zahájení řízení realizace plánu SUMP a instalace nových parkovišť na kola. Databáze opatření bude průběžně aktualizována.

Challenges, opportunities and transferability 

Účast zainteresovaných stran na vypracování plánu vedla k efektivnímu vypracování strategie, která zohledňuje všechny relevantní aspekty a sektory. „To byl nový jev v Košicích, který významně přispěl ke kvalitě plánu a jeho podpoře,“ vysvětlil Marian Gogola ze Žilinské univerzity. Jako příklad uvedl návrh podrobného řešení pro zlepšení linek veřejné dopravy a sestavování harmonogramu jízd, který podali občané.

Gogola nicméně připouští, že tento proces lze vylepšit. Počet účastníků na veřejném setkání byl omezený, snad kvůli nedostatečné nebo neefektivní komunikaci zejména prostřednictvím informačních kanálů města, například na internetových stránkách. „Účast veřejnosti doposud není na Slovensku běžnou praxí,“ dodal. Účast zainteresovaných stran a občanů vyžaduje čas a měla by být pečlivě naplánována s dostatečným předstihem, aby se zabránilo vážným zpožděním. Rovněž by se nemělo podceňovat značné úsilí, které je zapotřebí pro přesvědčení zainteresovaných strany o výhodách vypracování plánu SUMP.

„Nejde o pouhé vypracování nové vize nebo obyčejného dokumentu, ale o vývoj strukturovaného a integrovaného balíčku opatření, která budou realizována,“ pokračoval Gogola. „Tento dokument plánu SUMP představuje vodítko, něco jako kuchařku pro město, která mu usnadní další rozvoj plánu udržitelné městské mobility a zavedení opatření do praxe.“

In Depth 

Foto, autor: Scottish Resilience Development Service / CC BY-NC-SA 2.0

Topic: 
Urban mobility planning
Public and stakeholder involvement
Country: 
Slovakia
Contact: 
Marian Gogola
Author: 
Rob Jeuring
PřílohaVelikost
PDF icon Košice SUMP (EN)4.78 MB
01 Apr 2015
31 Aug 2015