Zaměstnavatel ve Štýrském Hradci podporuje jízdu na kole (Rakousko)

Od Margit Braun / Aktualizováno: 26 May 2015

Město Štýrský Hradec v roce 2014 uspořádalo soutěž v oblasti řízení mobility pro firmy. Účastníci mohli podat návrhy z oblasti veřejné dopravy, správy parkovacích míst, podpory cyklistiky či mobility obecně. Na druhé příčce se umístila rakouská technická firma Haberkorn GmbH působící v sektoru průmyslu, obchodu a stavebnictví. Zavedla totiž několik opatření na poli řízení mobility se zvláštním zaměřením na jízdu na kole.

Context 

Udržitelná mobilita, nazývaná „Sanfte Mobilität“, má ve Štýrském Hradci prioritní postavení již řadu let. Vedení města ve svém programu nedávno zdůraznilo nutnost zvýšit informovanost občanů o chůzi pěšky, jezdění na kole a používání veřejné dopravy, jakož i řešení úkolů v oblasti řízení mobility. V roce 2012 si rada města vytyčila cíl snížit hustotu provozu ze současných 45 procent na 37 procent do roku 2021.

Tohoto cíle hodlá dosáhnout zavedením opatření v oblasti infrastruktury a také kampaní s heslem „Graz steigt um“ (Štýrský Hradec přechází od automobilové dopravy na udržitelné alternativy). Byl vyvinut komplexní balíček opatření, jehož účelem je propagovat udržitelnou mobilitu mezi obyvateli a podporovat je ve využívání ekologičtějších způsobů dopravy. Balíček obsahuje například dohody s většími dopravními podniky, opatření v oblasti řízení mobility a reklamní a informační aktivity.

In action 

Štýrský Hradec v roce 2012 zavedl mimořádný model finanční podpory pro menší a středně velké podniky, aby je přiměl implementovat různé typy opatření v oblasti řízení mobility. Byla uspořádána soutěž s názvem „Řízení mobility pro firmy“, v jejímž rámci byly uděleny finanční granty pěti nejlepším projektům na implementaci navržených aktivit v oblasti řízení mobility.

Soutěžící se museli zúčastnit tří různých kol. V rámci prvního mohly společnosti požádat o konzultaci sestávající z přehledu aktivit na poli řízení mobility týkající se veřejné dopravy, jízdy na kole a řízení parkovacích míst. Poradenství vychází ze speciálně navržených pokynů a případových studií. Poskytuje přehled vhodných aktivit, které jednotlivé společnosti mohou rozpracovat.

Náplní druhého kola bylo odevzdávání soutěžních návrhů prostřednictvím vyplnění přihlášky. Společnosti mohly dle svého výběru předložit obecný návrh zahrnující všechny sektory dopravy (veřejnou dopravu, jízdu na kole, řízení parkování) anebo se zaměřit na jeden sektor. Soutěžní návrhy kromě toho musely obsahovat opatření pro zvýšení informovanosti a motivace mezi zaměstnanci. V posledním kole bylo vybráno pět nejlepších soutěžních příspěvků. Výherci obdrželi finanční granty na implementaci navržených opatření v oblasti řízení mobility v rámci daného kalendářního roku. První cena představovala 10 000 €. V roce 2014 bylo přizváno do soutěže 860 společností. Z nich 23 požádalo o konzultace a 16 z nich odevzdalo soutěžní příspěvek.

Firma Haberkorn GmbH podala obecný návrh se zvláštním zřetelem na jízdu na kole a umístila se na druhém místě. Vyhrála částku 7 000 €. Firma má 16 dceřiných společností v Rakousku, jižní Evropě a Švýcarsku a celkem zaměstnává 1 100 osob. Její sídlo ve Štýrském Hradci se 30 zaměstnanci se nachází na okraji města.

Results 

Při implementaci několika opatření v oblasti řízení mobility bylo pro společnost Haberkorn GmbH klíčové zřízení pozice koordinátora. Koordinátor měl od začátku na starost propagaci, organizaci a zavádění dílčích činností. Vedení pro tohoto zaměstnance vyčlenilo zvláštní pracovní čas a celý projekt plně podporovalo. Důležitou roli sehrál kvalitní komunikační plán, jehož prostřednictvím byli zaměstnanci informováni, podporováni a zapojováni hned od začátku soutěže. K tomuto účelu bylo použito několik komunikačních kanálů.

Kromě e-mailů a ústních informací byly vyvinuty materiály o kampani, které zahrnovaly letáky a plakáty. Rovněž byly ve společnosti pro projekt řízení mobility vytvořeny speciální značky a loga. Všechna tato opatření přispěla k přijetí projektu zaměstnanci a jejich ochotě změnit své návyky a upřednostňovat udržitelnější alternativy při cestě do práce. Hlavní překážkou, které firma čelila, byla okrajová poloha sídla, neboť zde chyběla návaznost na cyklistické stezky a veřejnou dopravu. Je proto obdivuhodné, že se firmě Haberkorn GmbH povedlo úspěšně implementovat řadu opatření na řízení mobility.

Challenges, opportunities and transferability 

A successful key element of implementing several mobility management measures at Haberkorn GmbH was the establishment of a company co-ordinator. From the start a person was in charge to promote, organise and carry out actions. Therefore the management staff allocated additional operational time for this person and fully supported the project. A well-designed communication plan was essential to inform, encourage and involve all employees right from the start of the competition. Several communication channels were used.

In addition to  emails and word-of-mouth information, campaign materials, such as flyers and poster, were produced for several actions. Moreover, unique design and branding was created for the mobility management measures of the company. All of this has contributed to the continuing acceptance and willingness of the employees to change their mobility behavior in a sustainable way. The main obstacle that needs to be overcome has been the company’s peripheral location that causes a missing connection to the urban network of cycle paths as well as poor accessibility to public transport. It is, therefore, particularly welcome that Haberkorn GmbH has introduced numerous mobility management actions successfully.

Topic: 
Walking and cycling
Mobility management
Region: 
Western Europe
Country: 
Austria
City: 
Graz
Contact: 
Margit Braun
Author: 
Margit Braun
20 Feb 2015
26 May 2015