Uvedení autobusů s nulovými emisemi do evropských měst

Od Sabrine Skiker / Aktualizováno: 25 May 2015

Evropská města čelí rostoucím problémům způsobeným dopravou, k nimž patří znečištění ovzduší či emise CO2, související zdravotní problémy a v neposlední řadě i dopravní zácpy. Doprava v EU je navíc z 95 procent závislá na fosilních palivech. Pro zajištění bezpečnosti dodávek energie v EU je nezbytná diverzifikace energetických zdrojů.

V rámci projektu financovaného EU s názvem „Čistý vodík pro evropská města“ (CHIC) byly v řadě evropských měst nasazeny autobusy na vodíkové palivové články a vybudovány vodíkové čerpací stanice. Projekt si klade za cíl zdokonalit technologii palivových článků pro městské autobusy a nabízí evropským městům funkční řešení vedoucí ke snížení emisí CO2

Context 

Do projektu CHIC je zapojeno 23 partnerů v osmi zemích: 10 dopravců, osm partnerů z odvětví dopravy a pět výzkumných a konzultantských organizací. Celkové náklady na projekt dosahují 81,8 milionu €, přičemž 25,88 milionu € uhradí Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH-JU). Jedná se o partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podporuje výzkum a vývoj technologií v oblasti palivových článků a vodíku v Evropě.

Cílem projektu CHIC je dokázat, že autobusy na palivové články mohou sehrát důležitou roli při snižování emisí CO2 v sektoru evropské veřejné dopravy, zejména v případě čisté výroby vodíku. Současně přispívají ke zlepšení kvality ovzduší v městském prostředí, snižují hladinu hluku a zvyšují pohodlí cestujících i řidičů.

In action 

Celkem je nasazeno 26 autobusů na palivové články v pěti evropských městech – Aargau (CH), Bolzano (IT), Londýn (UK), Milán (IT) a Oslo (NO). Jsou financovány FCH-JU. V jiných partnerských městech je v současné době provozováno dalších deset autobusů na palivové články. Tyto jsou financovány v rámci jiných programů. V provozu je rovněž devět vodíkových čerpacích stanic.

Mezi důvody, které vedou města k účasti na projektu, patří skutečnost, že tato technologie nabízí dlouhodobou strategii zaměřenou na snižování závislosti na fosilních palivech využíváním místních zdrojů, vede k tvorbě pracovních míst a zlepšuje hospodářskou konkurenceschopnost. Tato technologie dále řeší problémy, s nimiž se potýká většina měst (znečištění ovzduší, emise skleníkových plynů a nadměrný hluk). Veřejná doprava nahrazuje automobily, čímž přispívá ke snižování výskytu dopravních zácp.

Evropským městům, která se projektu účastní, plynou přímé výhody z těchto zkušebních autobusů. Díky projektu se snižují náklady na vývoj technologií a také náklady na nákup nových autobusů.

Results 

Dojezd autobusů splňuje požadavky městských dopravních podniků:

Město

Dojezd1

Denní provoz2

Londýn (UK)

250-300 km

18 hodin

Bolzano (IT)

250-300 km

12 hodin

Aargau (CH)

180-250 km

18 hodin

Oslo (NO)

200-290 km

až 15 hodin

Milán (IT)

122 km

až 16 hodin

Kolín (DE)

250 km

až 10 hodin

Hamburk (DE)

400 km

8-16 hodin

1. Průměrné hodnoty vycházející z velikosti nádrže a průměrné spotřeby.

2. Hodnoty denního provozu závisí na typu trasy (stejný autobus může být provozován na více než jedné trase).

Ve srovnání s předchozími generacemi palivových článků dochází nyní k 50procentní úspoře paliva a natankování trvá od 7-20 minut (dříve trvalo až hodinu). Za zmínku také stojí skutečnost, že během projektu se nevyskytly žádné problémy s bezpečností. Dostupnost vodíkových čerpacích stanic je velmi dobrá (ve většině případů až 98procentní). Průvodní studie prokázaly, že na technologii využívající vodík má kladné názory většina stran přímo či nepřímo se podílejících na projektu. Na druhé straně však zdůrazňují, že toto obecné přijetí se změní, nebudou-li očekávání vhodně řízena anebo dojde-li k přerušení komunikace v rámci projektu.

Na základě komunikace s vlivnými a potenciálně skeptickými jedinci, kteří nepocházejí z odvětví vodíkové technologie, bylo zjištěno, že pochopení jejich názorů a jejich integrace do celkového dialogu, jsou užitečné. V rámci projektu CHIC byla vyvinuta doporučení pro města, která mají zájem o využití této technologie. Kromě toho probíhá pravidelná výměna informací s novými projekty, v nichž jsou využívány autobusy na palivové články.

Challenges, opportunities and transferability 

Některá města narazila na problémy se zřizováním a schvalováním čerpacích stanic. Zdržení během této schvalovací fáze naznačuje potřebu zvýšit informovanost o této technologii a souvisejících otázkách mezi jedinci, kteří činí rozhodnutí, například vývojem obecných zásad.

Největší překážka technologického rázu spočívala v malé dostupnosti autobusů. Očekává se, že dojde ke zlepšení situace, jakmile se podaří vyřešit dílčí problémy plynoucí z nedostatečných kapacit ze strany dodavatelů. Dopravní podniky jsou s dodavateli denně v kontaktu a tyto problémy společně řeší.

I když náklady na jeden autobus na palivové články od roku 2002 poklesly o 50 procent, doposud představují vážnou překážku. Došlo proto k vytvoření nového partnerství sdružujícího města a regiony s cílem získat spolehlivá vozidla prostřednictvím úspor z rozsahu.

Topic: 
Collective passenger transport
Clean and energy-efficient vehicles
Region: 
Europe-wide
Country: 
Europe-wide
Contact: 
Sabrine Skiker
Author: 
Sabrine Skiker
26 Jan 2015
25 May 2015