Řízení mobility a územní plánování ve Švédsku

Od caroline.mattss... / Aktualizováno: 25 May 2015

Integrace řízení mobility do územního plánování na úrovni místních úřadů skýtá obrovský potenciál, jehož prostřednictvím lze ovlivnit jak výběr způsobů dopravy, tak poptávku po dopravě. Do sítě s názvem „Možnosti řízení mobility v uzemním plánování“, kterou zřídila Švédská energetická agentura, se zapojilo celkem 12 švédských měst. Projekt trval celkem tři roky (2012-1014).

Jednotlivá města v rámci projektu otestovala a modifikovala principy plánování MaxLupo Evropské platformy řízení mobility. Cílem bylo zjistit, jaká opatření v oblasti řízení mobility a parkování lze implementovat a také jak by se dala během procesu plánování rozdělit do dílčích prováděcích kroků. Projekt koordinovala konzultantská firma Trivector.

Context 

Náplň projektu vychází ze švédských pokynů MaxLupoSE, jež jsou zakotveny v pokynech MaxLupo vyvinutých v rámci projektu MAX. Pokyny obsahují 10 principů plánování, jež místní úřady zapojené do sítě otestovaly a vyhodnotily v rámci místních projektů. Zapojily se místní úřady v následujících městech: Borås, Eskilstuna, Huddinge, Jönköping, Linköping, Lund, Norrköping, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro a Örnsköldsvik. Vesměs se jedná se o menší a středně velká města z celého Švédska.

Švédská energetická agentura spustila síť s cílem otestovat principy plánování a přizpůsobit je švédskému prostředí, jakož i za účelem získání nových poznatků a příkladů začlenění principů územního plánování do reálného života. Jednotlivé místní úřady, které byly zapojeny do této sítě, implementovaly jeden či více principů, a tyto byly následně přezkoumány a vyhodnoceny.

In action 

Místní úřady vyvinuly místní projekty na otestování daných principů plánování. Zájem se soustředil zejména na kombinaci opatření pro řízení mobility a parkování, neboť jejich prostřednictvím lze do značné míry ovlivnit poptávku po dopravě a výběr způsobu dopravy do daných městských částí. V několika městech byly zavedeny zásady pružného parkování, které umožňují snížit počet parkovacích míst v nových developerských projektech, pokud jsou implementována opatření pro řízení mobility a opatření, která podporují udržitelné formy dopravy (např. sdílení automobilů, přístup ke kvalitní veřejné dopravě, parkovací místa pro kola apod.).

Začlenění opatření pro řízení mobility do dopravního plánu lze pak využít při jednání místních úřadů s developerskými firmami k dosažní výjimky ze zásad pro parkování, jež povede ke snížení počtu parkovacích míst. Například město Linköping dosáhne 25procentní snížení počtu parkovacích míst, dojde-li v nově budované části města k zavedení principu sdílení automobilů a jeho propagaci.

Dalším testovaným principem byly výhody zeleného parkování. Ve městě Umeå bylo zavedeno několik opatření upravujících parkování, včetně dohody vedoucí ke snížení počtu parkovacích míst pro zaměstnance o 40 procent. Snížení počtu parkovacích míst bylo vyváženo jinými opatřeními, která prosazovala např. kvalitní parkovací místa pro kola, sdílení automobilů, dále reklamními kampaněmi na podporu veřejné dopravy a informačním plánem, jenž se soustředil na udržitelnou dopravu.

Všechna města se zaměřila na informování jak veřejnosti, tak soukromých zainteresovaných stran a partnerů prostřednictvím seminářů, dílen, diskusí s jednotlivci a informačních brožur. Tato informační kampaň byla klíčová pro úspěch, pochopení a přijetí celého projektu.

Results 

Hlavním výsledkem bylo zjištění, že začlenění řízení mobility do plánovacího procesu významně podporuje udržitelnou dopravu. Spolu s opatřeními v oblasti parkování představuje velmi účinný nástroj k ovlivnění poptávky po dopravě a chování souvisejícího s dopravou. V návaznosti na poznatky získané z tohoto projektu sníží řada místních úřadů v rámci svých místních projektů počet parkovacích míst. Celkem se jedná o 2 400 parkovacích míst.

Účastníci konstatovali, že stávající místní legislativa neposkytuje dostatečnou podporu ani pokyny pro implementaci principů plánování MaxLupoSE. A to zejména v souvislosti s principy v oblasti parkování. Proto začala řada místních úřadů již během projektu modifikovat své zásady a směrnice upravující parkování.

Nové zásady pro parkování zejména v nově vybudovaných částech města, které budou klást důraz na inovativní řešení, vyvíjejí například města Lund, Örebro, Eskilstuna, Norrköping, Örnsköldsvik, Västerås, Borås a Jönköping. Naproti tomu místní úřady v Huddinge identifikovaly potřebu vyvinout ucelený plán řízení mobility, který se stane odrazovým můstkem pro řízení mobility ve městě.

V rámci projektu bylo rovněž zjištěno, že místní úřady ani jejich státní úředníci, politikové a developeři nemají dostatečné znalosti o udržitelné dopravě. Některé místní úřady proto zorganizovaly semináře a dílny zaměřené na toto téma s cílem zvýšit povědomí všech zúčastněných o udržitelné dopravě.

Doporučují se diskuse na všech odděleních, která se nějakým způsobem podílí na procesu plánování. Developerům je nutno vysvětlit výhody plynoucí z udržitelné dopravy (např. potřeba budovat méně parkovacích míst, což přináší nemalé úspory).

Challenges, opportunities and transferability 

Proces plánování vyžaduje čas. Některé aspekty musejí projít dalším kolem testování, být vyhodnoceny a případně dále rozpracovány. Tři roky nestačí na naplánování, vybudování a vyhodnocení nové části města. Zapojení do sítě však místním úřadům umožnilo prohloubení znalostí v dané oblasti, jakož i výměnu a prověření nápadů na skutečných projektech nových částí měst. Účastníci ocenili tuto účinnou výměnu zkušeností, kterou lze rozšířit i na další země a regiony. Projekt sítě byl úspěšný vzhledem k tomu, že všechna města měla přibližně stejnou velikost a čelila podobným problémům. Mohla si tudíž vyměňovat zkušenosti a výsledky přirozeným způsobem.

Zbývá nicméně řada výzev, které je třeba otestovat a vyhodnotit. Jelikož žádné z míst, která byla testována, nemá doposud uživatele, s výjimkou Umeå (jež bude vyhodnoceno na jaře 2015), nejsou k dispozici krátkodobé ani dlouhodobé dopady zavedených opatření. Při jednáních s politiky, developery a dalšími partnery lze tedy využít pouze malou část výsledků. Další otázku představuje způsob zajištění řízení mobility začleněním do podmínek a závazků plánování. Tuto oblast je nutné dále prozkoumat. Jsou zapotřebí průkopnická města, aby jejich zkušenosti mohly využít místní úřady.

Nesmíme rovněž zapomínat na důležitou roli místního prostředí, které rozhodne o tom, která opatření lze implementovat a k jakým výsledkům příslušná opatření povedou.

In Depth 

Pro stažení pokynů MaxLupo a závěrečné zprávy o projektu sítě viz níže.

Obrázek: Ida Blank

Topic: 
Urban mobility planning
Mobility management
Region: 
Northern Europe
Country: 
Sweden
City: 
National
Contact: 
Caroline Mattsson
Author: 
Caroline Mattsson
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Max Lupo guidelines4.75 MB
PDF icon Final report (SE)952.73 KB
22 Jan 2015
25 May 2015