Průkopnický systém snadno dostupných orientačních značek pro chodce v Sydney (Austrálie)

Od News Editor / Aktualizováno: 25 May 2015

Teplé podnebí, hustě a kompaktně osídlené oblasti a relativně rovinatý terén činí ze Sydney ráj pro chodce. Město také využívá systém značek pro chodce, který usnadňuje obyvatelům i návštěvníkům orientaci, včetně zrakově a tělesně postižených jedinců.

Sydney však usiluje o to, aby pěšky začalo chodit ještě více lidí. Podle nedávné studie toho lze dosáhnout zdokonalením systému orientačních značek. V současné době Sydney zkouší pilotní projekt nového systému značek a usiluje o vytvoření největšího a nejdostupnějšího orientačního systému na světě.

 

Context 

V územně samosprávném celku Sydney o rozloze 26 km2 chodí do zaměstnání pěšky 28 procent obyvatel. V 92 procentech případů vyráží lidé do centra pěšky. I v dlouhodobém dopravním plánu města je chůze považována za důležitý způsob dopravy.

Zpráva o strategii čitelného orientačního systému, jejíž vypracování si objednalo město, uvádí, že Sydney musí přehodnotit a zdokonalit orientační strategii pro pěší, aby povzbudilo více lidí k chůzi. Vyhodnocení podmínek pro orientační systém v Sydney však odhalilo určité překážky. Jedná se o nedostatečnou koordinaci různých orientačních systémů, některé informace jsou zastaralé a nutno vyřešit dostupnost orientačního systému pro osoby se sníženou schopností orientace.

Nová strategie byla přijata v prosinci 2012. V říjnu 2014 město odstartovalo pilotní projekt na otestování nových značek a systému vytvořeného v rámci této strategie.

In action 

Nový orientační systém vychází ze čtyř základních principů: jednotnost, dostupnost, udržitelnost a čitelnost. Při vývoji následujících srozumitelných značek byly tyto strategické prvky zohledněny.

Sloupy

  • Sloupy jsou opatřeny mapami s místními informacemi, včetně telefonních čísel a webových stránek, slepeckého písma/taktilních údajů a vyznačení místa daného sloupu na mapě.

Vlaječky

  • Na vlaječkách se nacházejí názvy ulic, které jsou vyznačené směrovými šipkami, podobně jako je tomu v případě sloupů. Doplňují informace na sloupech anebo nahrazují sloupy v místech, kam je nelze umístit.

Značky se šipkami

  • Vzhledem k velkému písmu jsou jasně čitelné i z větší vzdálenosti a nacházejí se v místech, odkud se lze vydat do různých směrů.

Zvýšené taktilní značky

  • Značky, jež jsou umístěny poblíž přechodů s tlačítky pro chodce, určené pro slepce nebo osoby se zrakovým postižením.

Mapy

  • Jsou instalovány na samostatně stojících sloupech nebo sloupech upevněných na stěnách. Jsou rovněž nainstalovány poblíž vchodů do letiště anebo autobusového či železničního nádraží, důležitých míst, zastávek městských hromadných prostředků jako autobusů, případně v blízkosti telefonních budek a turistických informačních center či kiosků.

Označení místa

  • Informují o dosažení cíle, například významného parku, městské budovy nebo jiného místa. Je na nich uveden název cíle a další relevantní informace.

Výkladové značky

  • Označují místo, budovu nebo trasu. Jsou buď samostatně stojící nebo nainstalované na sloupu či v jeho blízkosti. Na obou stranách jsou opatřeny grafickými symboly.

Ke snadné identifikaci používají konzistentní barvy a grafiku. Přítomnost loga města Sydney zaručuje kvalitu systému, jeho řádnou správu a odpovědný orgán. Typografie byla navržena s ohledem na zrakově postižené osoby.

Informace jsou logicky uspořádány pro snadné pochopení. Mezinárodní symboly a piktogramy usnadňují orientaci návštěvníkům, kteří nemluví anglicky. V celém projektu hraje významnou roli aspekt udržitelnosti, neboť všechny značky jsou zkonstruovány tak, aby měly co nejdelší životnost. Využívají modulární konstrukci, která umožňuje aktualizaci jednotlivých menších komponent, aniž by se musela vyměnit celá značka.

Results 

V říjnu 2014 Sydney spustilo pilotní projekt s prototypy značek, které byly instalovány na předem vybraných místech. Projekt rovněž počítá s odstraněním starých značek. Město čeká na výsledky pilotního programu, než dá systému zelenou pro implementaci v dalších částech. Počáteční odezva je velmi pozitivní. Jakmile budou k dispozici kompletní výsledky a vyvinuta konečná podoba značek, dojde k implementaci celého projektu, jehož náplní je instalace přibližně 2 000 značek.

Na provedení projektu Sydney vyčlenilo rozpočet ve výši 8 mil. AUD (5,68 mil. €) a časový horizont v délce 10 let. Starosta města, Clover Moore, se domnívá, že nový systém značek usnadní orientaci ve městě. „Chceme, aby se pěší procházky staly příjemným zážitkem pro každého člena komunity,“ uvedl. „Orientační systém představuje důležitý krok v našem plánu, jehož cílem je vytvořit ve městě podmínky pro pohodlnou chůzi.“

„Přinese nám významné hospodářské, ekologické i zdravotní výhody. Zvýšený pěší provoz bude například přínosem pro místním podnikatele. Chůze povede ke zlepšení zdravotního stavu a celkové duševní pohody obyvatel. A když bude chodit více lidí pěšky, dojde ke zmírnění dopravních zácp.

Sydney očekává, že orientační systém implementuje v centru v roce 2015. Tato fáze bude komplikovaná, neboť právě zde se nachází velký počet cílů. 

Challenges, opportunities and transferability 

Nový systém je jednoduchý, funkční a cenově výhodný. Snadno jej mohou implementovat i jiná města či obecní úřady kdekoli na světě. Klíčem k úspěchu je konzistentní přístup k rozmístění značek a jejich obsahu. K tomuto závěru dospělo město na základě konzultací s charitami, které se zaměřují na práci se slepci, Vision Australia a Guide Dogs NSW. Značky opatřené slepeckým písmem jsou zbytečné, pokud jsou umístěné tam, kde je uživatelé nebudou hledat.

Místní samospráva v Sydney nemá pravomoc projekt rozšířit za hranice města. Vzhledem k tomu může být implementace promyšleného orientačního systému ve větších obvodech problematická. Avšak díky silné podpoře ze strany uživatelů systému a Komise pro lidská práva se očekává, že i další australská města zavedou podobný systém značení.

Příručka strategie čitelného orientačního systému je k dispozici pro použití radami v jiných městech. Lze ji stáhnout níže.

Topic: 
Walking and cycling
Region: 
Non-europe
Country: 
Australia
City: 
Sydney
Contact: 
Ruth Leiminer
Author: 
Daan Kuiper
16 Jan 2015
25 May 2015