Projekt QUEST: Identifikace dalších opatření v rámci plánu udržitelné městské mobility SUMP v Murske Sobotě (Slovinsko)

Od News Editor / Aktualizováno: 24 Aug 2015

V roce 2013 se představitelé města Murska Sobota rozhodli přehodnotit své zásady a plány udržitelné mobility, protože v poslední době došlo ke zpomalení zavádění udržitelné mobility ve městě.

S přehodnocením situace a vývojem nového akčního plánu pomáhala Mariborská univerzita, přičemž byl použit nástroj řízení jakosti vyvinutý v rámci projektu EU nazvaného QUEST.

Díky tomuto nástroji Murska Sobota zřídila nový bezplatný autobus pro občany a nyní má v plánu vybudovat pěší zónu a snížit počet parkovacích míst ve městě.

Context 

Murska Sobota s 19 000 obyvateli a rozlohou 64 km2 je jedním z nejdůležitějších měst v severovýchodní části Slovinska. Jedná se rovněž o nejcentrálnější a nejintenzivněji urbanizované území v celé oblasti Pomurje.

V roce 2008 Murska Sobota jako jedno z prvních slovinských měst vyvinulo plán udržitelné městské mobility (SUMP). Od té doby byla realizována řada užitečných opatření, jako jsou bezplatné veřejné autobusy a nové cyklistické propojení s okolními osadami. S cílem vyhodnotit a vyvinout další zásady a opatření v oblasti udržitelné mobility se město zapojilo do projektu QUEST v roce 2013. Městu v tomto projektu pomáhal externí odborník: Univerzita v Mariboru.

Murska Sobota se rozhodla přehodnotit své zásady v oblasti udržitelné mobility poté, co její návrhy na uzavření jedné ulice v centru města a rozšíření pěší zóny byly zamítnuty městskou radou.

In action 

Evropský projekt QUEST (nástroj pro řízení kvality pro energeticky úspornou a efektivní a udržitelnou městskou dopravu) běžel v letech 2011 až 2013. Cílem projektu byla podpora evropských měst v dosažení pokroku směrem k udržitelnému systému městské dopravy. Nástroj vyvinutý v rámci projektu pomáhá za účasti odborníka městům určit opatření, která jsou nutná k dosažení požadovaných cílů v oblasti udržitelné mobility. Město Murska Sobota se rozhodlo přijmout metodu QUEST a požádalo univerzitu v Mariboru, aby byla v rámci projektu jeho odborníkem a celý proces vedla. Metoda QUEST zahrnuje čtyři fáze:

  • audit QEST,
  • sebehodnocení se zainteresovanými stranami,
  • akční plán,
  • certifikace.

Audit QUEST

Účelem této fáze je shromažďovat objektivní informace o místní dopravní politice a porovnat je s klíčovými prvky nejlepší praxe. Na počátku roku 2013 uspořádala Murska Sobota setkání se zástupci obce, kteří projednali a vyhodnotili současnou politiku a plány. Mariborská univerzita koordinovala audit QUEST a shrnula všechny dostupné informace do analýzy slabých a silných stránek. Výsledky auditu QUEST ukázaly, že klíčová témata jako chůze, parkování a veřejná doprava vyžadují další propracování.

Sebehodnocení se zainteresovanými stranami,

V další fázi se konalo sebehodnocení se zainteresovanými stranami QUEST. Pro tento účel bylo přizváno 45 zainteresovaných stran k účasti na průzkumu, aby se podělili o své názory na výsledky města v oblasti udržitelné mobility. Tato skupina zainteresovaných stran byla složena ze zaměstnanců městského úřadu, politiků, skupin uživatelů, poskytovatelů dopravních služeb a osob s komerčními zájmy. Jejich názory sesbírala a analyzovala Mariborská univerzita. Jako v případě auditu Quest výsledky sebehodnocení se zainteresovanými stranami také zjistily, že pěší chůze a veřejná doprava představují klíčová témata, na která je třeba se zaměřit. 

Výsledky auditu QUEST a sebehodnocení byly základem pro další rozhodování o oblastech zaměření. Představitelé města Murska Sobota se shodli, že se zaměří na tři hlavní témata: pěší chůzi, parkoviště a veřejnou dopravu. Po výběru témat byla naplánována další setkání se zainteresovanými stranami. Během těchto setkání byly prodiskutovány všechny výzvy a byla navržena nová opatření.

Results 

Výsledkem celého procesu bylo vytvoření akčního plánu, který byl sestaven externím odborníkem, tj. Mariborskou univerzitou. Akční plán nastiňuje další opatření, která by měla být implementována, a způsoby zlepšování stávajících zásad v horizontu příštích čtyř až pěti let. Například pod tématem pěší chůze univerzita doporučila řešení „sdíleného prostoru“ pro rušnou Slovinskou ulici v centru města, kde se vždy nachází velký počet chodců. Sdílený prostor usiluje o projektování ulic a veřejných prostranství tak, aby v nich byl vyvážen provoz s rezidenčními či jakýmikoliv jinými prostorovými funkcemi. Do společného prostoru přivádí zranitelné účastníky silničního provozu a motorová vozidla, ale používá konstrukční prvky, které řidiče zpomalí a zvýší jejich povědomí o ostatních účastnících silničního provozu.

„V posledních desetiletích bylo hodně ulic v blízkosti centra města přeměněno na koridory pro individuální automobilovou dopravu. Jejich design není pro lidi atraktivní, což má nepříznivé dopady na obchody, kavárny a malé restaurace,“ vysvětlil Sebastian Toplak z Mariborské univerzity. „Snažíme se zatraktivnit Slovinskou ulici pro návštěvníky a obyvatele, aby zde trávili více času a přesunuli sem některé ze svých činností (nákupy, setkání s přáteli) z jiných vzdálenějších oblastí (např. z nákupních center zpět do centra města. Na Slovinskou ulici jsme například instalovali lavice a malé stojany pro obchody.“

Pro parkování univerzita doporučila snížení počtu parkovacích míst v centru města. U tématu veřejné dopravy vyústil akční plán ve vytvoření nové bezplatné autobusové linky pro občany. Toplak dodal, že snížení počtu parkovacích míst představovalo další logický krok na cestě k revitalizaci centra města a omezování znečištění ovzduší poté, co byla v roce 2013 vybudována placená parkovací zóna.

„Zavedení bezplatné autobusové linky pro občany je rozumným opatřením, které snižuje možnost sociálního vyloučení některých skupin. Například starších občanů, mladých lidí a sociálně slabých jedinců. Současně se snižuje nutnost používání osobních automobilů v Murske Sobotě,“ dodal.

Challenges, opportunities and transferability 

Na sklonku roku 2013 přijala městská rada akční plán QUEST a zahájila provádění opatření, za něž Murska Sobota obdržela certifikát QUEST Academy. Toplak se vyjádřil, že největší výzvou byla přeměna filozofie plánování na integrovaný proces. „Za účasti všech zainteresovaných stran se nám podařilo vytvořit řešení, která jsou přijatelná pro všechny,“ řekl.

Zkušenosti města Murska Sobota ukazují, že QUEST je praktickým nástrojem pro města. Snadno se s ním pracuje a jeho prostřednictvím lze dosáhnout okamžité výsledky. Nevyžaduje předběžný sběr velkého množství dat. V budoucnu proběhne rozsáhlá komunikace a informační kampaň, neboť je třeba ukázat výhody tohoto nástroje a certifikátu QUEST městům, ministerstvům, Evropské komisi a dalším institucím, které nástroj budou financovat. Bude mít totiž význam pouze tehdy, když bude financujícími institucemi uznán za kritérium pro přidělení financování přednostně městům, která ho mají zavedený. V opačném případě by se z něj stal další z řady bezcenných certifikátů,“ vysvětlil Toplak.

Topic: 
Urban mobility planning
Public and stakeholder involvement
Quality, audits and benchmarking
Country: 
Slovenia
City: 
Murska Sobota
Contact: 
Sebastian Toplak
Author: 
Lizeke de Clerck
11 Jun 2015
24 Aug 2015