Nova Gorica a její integrovaný plán SUMP v oblasti přeshraniční mobility (Slovinsko)

Od News Editor / Aktualizováno: 28 Jan 2015

Na podzim roku 2012 město Nova Gorica zahájilo Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, zkr. SUMP) společně s pěti okolními slovinskými obcemi a přilehlým italským městem Gorizia.

Ačkoli Slovinsko nemá žádné předchozí zkušenosti s integrovaným dopravním plánováním, město Nova Gorica díky zásadám plánu SUMP, které vypracovalo za podpory Evropské komise, úspěšně zapojilo zúčastněné strany a občany a o dva roky později vytvořilo integrovaný přeshraniční plán SUMP pro sedm obcí. Návrh plánu SUMP je nyní připraven ke schválení na místní úrovni.

Context 

Nova Gorica má 32 000 obyvatel a nachází se na slovinsko-italské hranici. S Novou Goricou sousedí pět menších slovinských měst: Renče – Vogrsko; Šempeter – Vrtojba; Kanal; Brda a Miren – Kostanjevica. Dohromady má těchto pět obcí 26 900 obyvatel. Italské město Gorizia, které má 36 000 obyvatel, leží na druhé straně hranice.

Města Nova Gorica a Gorizia byla rozdělena před mnoha lety hranicí mezi bývalou Jugoslávií a Itálií. Nicméně od prosince roku 2007, kdy Slovinsko podepsalo Schengenskou dohodu, mezi nimi dochází k volnému pohybu osob. Mnoho italských měst, včetně Gorizie, disponuje plánem integrované městské mobility. Naproti tomu Slovinsko nemá v oblasti plánování integrované městské dopravy žádnou tradici. V roce 2007 však Nova Gorica vypracovala svůj první plán SUMP.

Přeshraniční regionální projekt SUMP je součástí projektu Plánování udržitelné regionální a městské mobility v alpském prostoru PUMAS.

In action 

Projekt SUMP, který iniciovalo a koordinovalo město Nova Gorica, byl zahájen na podzim roku 2012, kdy se setkali starostové všech obcí a zástupci městský odborů pro územní rozvoj a infrastrukturu a správci měst. K podobným setkáním došlo i v průběhu projektu.

Práce na plánu SUMP byla zahájena po první schůzi, během níž byly shromážděny informace o stavu městské mobility, problémech a plánech ze všech sedmi obcí. První zpráva analyzující stav společné městské mobility obcí byla vypracována na podzim 2013. O několik měsíců později byla vypracována celková vize plánu SUMP, která zahrnovala cíle a možná opatření týkající se pěti stanovených „pilířů“: plánování dopravy, pěší turistiky či chůze, cyklistiky, veřejné dopravy a automobilové dopravy.

Do procesu se zapojila řada zúčastněných stran. Autoři se při práci na vizi, cílech a opatřeních radili s provozovatelem místní dopravy, architekty, místní nemocnicí, univerzitou a obchodním střediskem. Vytvoření plánu podpořil Ústav územního rozvoje Slovinské republiky.

Nova Gorica rovněž usilovala o zapojení občanů. V roce 2013 provedla internetový průzkum, aby zjistila jejich názor na otázku místní dopravy a mobility. Účast však byla nízká ‒ reagovalo pouze 100 lidí. Během Evropského týdne mobility v roce 2013 Nova Gorica uspořádala veřejnou prezentaci pro občany a zorganizovala diskusi o výsledcích analýzy. V roce 2014 se rovněž konala oficiální veřejná prezentace návrhu plánu SUMP. Návrh byl zveřejněn na webových stránkách města, aby se k němu mohli obyvatelé vyjádřit.

V období od října roku 2012 do června roku 2014 uspořádala obě města, Nova Gorica i Gorizia, několik setkání hlavních zúčastněných stran, aby došlo k projednání zprávy o analýze stavu, vize a cílů plánu SUMP a navrhovaných opatření v plánu SUMP. Návrhy zpráv k dokumentům, které se měly stát milníky v procesu rozvoje, byly rovněž zveřejněny na internetových stránkách města a staly se základem pro jednání se zúčastněnými stranami. 

Results 

Integrovaný plán SUMP v celkové hodnotě 80 000 eur byl dokončen na jaře roku 2014 a nyní čeká na posouzení ze strany místních politiků. Tento proces začne na konci roku 2014 po komunálních volbách v Nové Gorici. Proces vytváření plánu SUMP rozhodně přispěl k zahájení otevřené diskuse a spolupráce v daných otázkách mezi zúčastněnými stranami, které dříve v této oblasti nespolupracovaly. Gorizia již měla plán integrované městské mobility a tedy i určitou zkušenost spolupráce mezi různými odbory a odvětvími. Pro slovinské obce se však jednalo o něco zcela nového.

Tuto překážku však Nova Gorica překonala díky pokynům k plánu SUMP Evropské komise a dalším dostupným zdrojům (které najdete v sekci Eltis Plány mobility) a také díky pragmatické metodě pokus-omyl (jako například v případě účasti občanů).

První plán SUMP města Nova Gorica z roku 2007 chápala správa města a politici jako jakýsi okrajový dokument, který se zabývá způsoby udržitelného cestování. „Takže nebyl brán příliš vážně,“ říká Luka Mladenovič z Ústavu územního rozvoje Slovinské republiky. „Avšak díky pokynům Evropské komise, které byly přeloženy a začleněny do slovinské legislativy, se nový plán SUMP stane důležitějším dokumentem, který ovlivní územní rozvoj a další strategické oblasti rozvoje.“

Celkově lze říci, že spolupráce mezi městy Nova Gorica a Gorizia fungovala dobře, navzdory tomu, že jsou obě města v různých zemích. Vzhledem k tomu, že plán SUMP je spíše na regionální úrovni, neexistují v něm žádná opatření, která by se týkala jen určité obce. Tato opatření spadají do jedné ze tří skupin: první s vlivem přes hranice obce; další mají regionální význam a třetí řeší otázky týkající se všech obcí. Rozdíly mezi místními souvislostmi však zůstávají, jedná se např. o různé právní a procedurální předpisy.

Challenges, opportunities and transferability 

Tvorba on-line platformy pro získání zpětné vazby se osvědčila, říká pan Mladenoviě, ale když jsme žádali veřejnost o vyjádření se k dokumentům a o větší zapojení do procesu, setkali jsme se jen s malou odezvou. „Pro laiky je obtížné vyjádřit se k dlouhodobým strategickým dokumentům, zejména na regionální úrovni, což může být příliš abstraktní,“ upřesňuje.

Přímé zapojení zúčastněných stran při osobních setkáních se ukázalo jako cennější v porovnání s žádostí o zpětnou vazbu prostřednictvím e-mailu a internetových stránek města. Třebaže bylo obtížné zajistit účast, všechna setkání s dotčenými zúčastněnými stranami se uskutečnila. 

Mladenovič dodává: „Tato setkání vytvořila příležitost k získání základních informací o obsahu návrhu zprávy a k vedení přímého dialogu se zúčastněnými stranami a získání zpětné vazby. Kvalita zpětné vazby během setkání byla vyšší a více v souladu s vlastním plánem SUMP ve srovnání s individuálnějšími reakcemi prostřednictvím internetu.“

Při jednáních zúčastněných stran představoval problém také jazykový rozdíl. Tlumočení vyžadovalo více času a přímý dialog mezi slovinskými a italskými pracovníky a zúčastněnými stranami byl obtížnější. Vzhledem k tomu, že zákon nevyžaduje, aby byla plán SUMP ve slovinštině či italštině, dokument nebude právně závazný pro žádnou ze zúčastněných obcí. Každá zúčastněná obec si přesto vyčlení rozpočet a bude pracovat na provádění opatření v oblasti městské dopravy, jak bylo dohodnuto. 

Topic: 
Urban mobility planning
Public and stakeholder involvement
Mobility management
Region: 
Southern Europe
Country: 
Slovenia
City: 
Nova Gorica
Contact: 
Luka Mladenovič
Author: 
Mobility Plans secretariat
10 Nov 2014
28 Jan 2015