Jízda na kole v Bristolu bezpečnější - demokratickou cestou (Spojené království)

Od Jan-Willem Van ... / Aktualizováno: 28 Jan 2015

Bristol je anglickým „cyklistickým městem“. Zároveň je také rychle rostoucím a hustě obydleným městem s tisíci cestami v centru, po kterých se stále dá pohybovat autem. Aby Bristol rozšířil svou environmentální odpovědnost a snížil emise uhlíku, podniká kroky směřující ke zvrácení tohoto trendu.

Zlepšuje svou veřejnou dopravu a chce, aby pro občany byla jízda na kole ještě bezpečnější, přitažlivější a přístupnější. Za tímto účelem město vytvořilo komisi, která spolu s veřejností a dalšími zúčastněnými stranami zjišťuje, jak může být cyklistika pro občany města bezpečnější.

Context 

Bristol se nachází v jihozápadní části Anglie a má 432 000 obyvatel. Je významným střediskem zaměstnanosti, maloobchodu, kultury a vysokoškolského vzdělávání. Je zde mnoho historických zón a je dlouhodobě městem námořního průmyslu. Téměř 57 000 obyvatel Bristolu chodí do práce pěšky či dojíždí na kole, což je nejvyšší procento v porovnání s ostatními městy v Anglii a Walesu.

V roce 2008 Bristol a Jižní Gloucestershire získaly ocenění „cyklistické město“ (Cycling City), které uděluje vládní organizace „Anglií na kole“ (Cycling England). Města díky této ceně získala 22,8 mil. liber a i přesto, že financování bylo ukončeno v březnu 2011, úřady západní Anglie získaly další grant ve výši 24 mil. liber z fondu udržitelné dopravy, přičemž 2 mil. z této částky byly vyčleněny na cyklistiku a pěší turistiku.

Západní Anglie nyní disponuje dlouhodobým dopravním plánem, který je znám pod názvem Společný plán místní dopravy a zaměřuje se na zlepšení dopravy v regionu. Dopravní strategie Bristolu z tohoto plánu vychází a zahrnuje cíl zvýšit v letech 2008 až 2016 počet cyklistů o 76 %.

In action 

K dosažení tohoto ambiciózního cíle vytvořila bristolská rada v září 2012 komisi, aby provedla veřejné šetření za účasti 32 klíčových subjektů. Jednalo se o zástupce místních organizací, úředníky z města a další odborníky, kteří diskutovali o výsledcích výzkumu a dalších podkladech a pracovali na praktických řešeních, která by komise mohla projednat a učinit z nich doporučení.

Hlavním cílem šetření bylo:

 • posoudit stávající podklady k bezpečnosti cyklistiky
 • zjistit příčiny obav cyklistů o bezpečnost
 • určit příčiny negativního vnímání bezpečnosti, které odrazují potenciální cyklisty (včetně vlivu sociálního marketingu)
 • navázat na dobrou praxi na jiných místech světa
 • posoudit všechny dopravní zásahy a politiku týkající se bezpečnosti cyklistiky
 • učinit nezbytná doporučení, která musí rada zohlednit při vytváření své cyklistické strategie.

Šetření bylo veřejné, aby se ho mohl zúčastnit kdokoliv. Bristol vybral nezávislého předsedu, neboť město mělo za to, že je při projednávání tak komplexního materiálu potřeba udržet rovnováhu.

Komise během schůze obdržela čtyři veřejné příspěvky od jednotlivců a organizací, včetně Výběrového výboru mládeže (Young People’s Select Committee) a fóra pro rovnost osob se zdravotním postižením (Disability Equality Forum). Po každé prezentaci byl vymezen čas na otázky a odpovědi, aby se každá záležitost projednala do hloubky, a poté se ta nejdůležitější témata projednala u kulatého stolu.

Kromě toho komise vytvořila krátký film zahrnující rozhovory s osobami z několika klíčových skupin ve městě, které by mohly být potenciálními cyklisty, jako jsou např. mladí lidé, ženy, lidé z černošských a etnických menšin a starší osoby. Film byl promítán během šetření.

Results 

Komise po zohlednění všech podkladů předložených v rámci šetření určila čtyři klíčová témata. Jedná se o témata uvedená níže, přičemž u každého z nich jsou navíc uvedeny vybrané body.

Vize a vedení

 • Starosta musí vést cyklistickou kampaň, aby se zajistilo, že tato kampaň plní cíle rady, a pomáhá veřejně propagovat cyklistiku jako „skvělý“ způsob přepravy.
 • Obavy z bezpečnosti znamenají, že nepříznivému prostředí v dopravě čelí jen odvážní. Zavádění omezení rychlosti a přerozdělování dopravního prostoru by snížilo obavy potenciálních cyklistů.
 • Pro úředníky a další orgány a partnery musí být stanoveny jasné společné priority, aby se umožnila spolupráce na více úrovních.

Image a identita

 • Na cyklistiku je třeba pohlížet jako na službu osobám všech věkových kategorií.
 • Některým lidem se nelíbí nálepka „cyklista“, jedná se spíše o uživatele „různých dopravních prostředků“. S řešením otázky rozdělující představy „oni a my“ může pomoci sociální marketing.
 • Politika v oblasti cyklistiky se musí zaměřit na znevýhodněné komunity, neboť může zlepšit přístup k pracovním místům.
 • Úloha médií v otázce pozitivní propagace cyklistiky je zásadní.

Vize dopravního oddělení

 • Je zapotřebí vytvořit komplexní síť cyklostezek v klidnějších ulicích.
 • Rada by měla vyzkoušet různé přístupy a více experimentovat, např. používat experimentální příkazy pro regulaci dopravy.
 • Bude zapotřebí vytvářet oddělené cesty, které si v některých případech vyžádají přerozdělení prostoru silnice a oddělení od motorizované dopravy, aby se přilákali potenciální cyklisté a došlo k omezení nebezpečných situací na silnicích.

Inženýrství (a organizační rozvoj)

 • Rada by měla zavést dobře promyšlený, mezioborový proces učení.
 • Při přestavbě silnic nebo křižovatek by se měl vytvářet přístup pro chodce a cyklisty.
 • Není třeba znovu vynalézat již vynalezené, Bristol se může hodně naučit u jiných evropských měst, která podobné problémy již vyřešila.

Zpráva o podrobném průzkumu komise s úplným popisem témat je k dispozici k nahlédnutí on-line (otevře se v pdf).

Challenges, opportunities and transferability 

Rada považuje za nejdůležitější to, že tato témata byla zohledněna v cyklistické strategii města Bristol, která má být dopracována na konci roku 2014. Souběžně s touto strategií má být prováděn Plán bezpečných systémů k zajištění bezpečnosti na silnicích (Safe Systems Road Safety Plan), dále podpůrné strategie a opatření ke zlepšení bezpečnosti pro cyklisty omezením nebezpečí na silnicích. Ty je ještě potřeba dokončit.

Skutečnost, že vládní financování bylo zatím vždy časově omezené, představuje pro cyklistiku v Bristolu výzvu. Stálé investice do cyklistické infrastruktury a chování mění pracovní potřeby, které je potřeba udržovat po generaci, aby bylo možné změnit zakořeněné návyky a aby se příští generace mohla rozhodnout pro zdravý způsob cestování, neboť se bude jednat o jednoduchou volbu.

Ve městě, v němž používání automobilů dominuje po několik generací, se zavedené zvyky mění obtížně. Do určité míry to platí i pro způsoby a postupy městské rady a názory kladoucí auta na první místo, což ztížilo práci na propagaci cyklistiky.

Díky ocenění „cyklistické město“ (2008-2011) a novému ocenění Evropské zelené město 2015 klade Bristol větší důraz na podporu cyklistiky, což mu zpětně pomáhá s překonáváním uvedených překážek. K tomu je zapotřebí rozhodné vedení politických činitelů a vyšších úředníků. Skutečnost, že ve veřejném hlasování v roce 2012 byl zvolen starosta, který podporuje cyklistiku, do značné míry přispěla k propagaci cyklistiky v Bristolu.

In Depth 
Topic: 
Walking and cycling
Mobility management
Region: 
Western Europe
Country: 
United Kingdom
City: 
Bristol
Contact: 
Adrian Davis
Author: 
Jan-Willem Van Der Pas
16 Sep 2014
28 Jan 2015
Share on