Ekologický model nákupu parkovacích míst ve městě Umeå (Švédsko)

Od News Editor / Aktualizováno: 28 Jan 2015

Zhušťování a rozšiřování centrálních městských oblastí vyžaduje inteligentní řešení mobility, aby se zvládly dopravní situace a aby zároveň docházelo k vytváření přitažlivého městského prostředí. Za tímto účelem Umeå spolupracuje s majiteli nemovitostí na možných způsobech přebírání odpovědnosti za příměstskou dopravu, a to nejen prostřednictvím nabídky parkovacích míst pro auta.

Jedinečná spolupráce mezi městským úřadem, městskou firmou, která má na starost parkování, a majitelem nemovitostí Balticgruppen je zkouškou nového přístupu k podněcování udržitelných způsobů cestování. Jeho cílem je omezit cesty autem zaměstnanců a dále rozvíjet stávající systém „nákupu parkovacích míst“ a obohatit ho o „ekologický“ prvek.

Context 

Populace města Umeå se za posledních 50 let zdvojnásobila a město nyní má 118 000 obyvatel. Jedná se o jedno z nejrychleji se rozrůstajících měst Evropy v oblasti, která je jinak řídce osídlená. Silniční provoz v centru města má za následek sníženou kvalitu ovzduší. Městský úřad ve spolupráci s několika státními organizacemi proto vyvinul plán na omezení silničního provozu a emisí do ovzduší a přerozdělení dopravního toku.

V roce 2011 město Umeå přijalo Plán udržitelné městské mobility (SUMP) a společně se svou strategií parkování klade důraz na další rozvoj stávajícího systému nákupu parkovacích míst ve městě Umeå. Tento systém umožňuje majitelům nemovitostí a developerům nákup parkovacích míst od městské firmy zajišťující parkování spíše než, aby je museli budovat. Kromě toho, že developer ušetří, tento model také přispívá k řízení dopravy a zvyšuje účinnost a kontrolu nad rozšiřováním parkovacích míst ve městě bez dalších nákladů pro město.

In action 

V současné době musejí developeři nemovitostí ve městě Umeå zajistit určitý počet parkovacích míst pro automobily, aby získali stavební povolení pro svou stavbu. V rámci jedinečného systému „ekologického nákupu parkovacích míst“ umožňuje město Umeå developerům stavět o 40 % parkovacích míst méně výměnou za závazek změnit cestovní návyky nájemců a omezit u nich používání auta o 40 %.

V únoru roku 2012 byla mezi městem a místním majitelem nemovitostí a developerem, firmou Balticgruppen AB, podepsána dohoda o „ekologickém nákupu parkovacích míst“, která měla být vyzkoušena ve Forsete, a to na nově vybudované městské ploše o rozměru 60 000 m2, na níž budou po dokončení stát kanceláře, obchody a místa k bydlení. V dohodě je stanoven závazek města i vlastníka nemovitosti podpořit udržitelné způsoby cestování zaměstnanců, kteří pracují v daných nemovitostech. Město a městská firma zajišťující parkování se zavázali:

  • odchýlit se od stávajících stavebních norem a umožnit firmě Balticgruppen AB, aby na své nové stavbě vybudovala o 40 % méně parkovacích míst pro automobily;
  • spravovat fond veřejné dopravy.

Majitel nemovitosti se zavazuje:

  • přispívat do fondu veřejné dopravy, který podnítí zaměstnance k využívání veřejné dopravy. Fond garantuje 20% slevu na měsíční jízdenku ve veřejné dopravě po dobu 25 let;
  • zajistit zvláštní parkovací prostory pro cyklisty, např. vyhřívané garáže v kombinaci s opravnami kol a šatnami;
  • zajistit systém sdílení vozidel v místě, ať už jako soukromou či komerční alternativu;
  • rozvinout komunikační plán na podporu nových forem udržitelné městské mobility. Majitelé nemovitostí nebo nájemci (zaměstnavatelé) stanoví, které komunikační činnosti budou prováděny, kým, kdy, prostřednictvím jakých kanálů a jak se tyto činnosti budou monitorovat.
Results 

Vyhodnocení pilotního projektu ekologického nákupu parkovacích míst, který potrvá až do roku 2015, sestává ze tří částí:

  1. stanovení výchozího bodu;
  2. výpočet celého potenciálu ekologického nákupu parkovacích míst s možnými výsledky a
  3. závěrečné měření výsledků poté, co byla učiněna všechna opatření v pilotním místě.

První a druhá část jsou dokončeny, třetí se má teprve uskutečnit.

Výpočet možných výsledků ukazuje, že majitel nemovitosti může ušetřit až 10 % nákladů na nákup parkovacích míst, tedy zhruba 13 500 eur za místo. Pro výpočet celkového potenciálu dohody o ekologickém nákupu parkovacích míst byl vypracován model hodnocení, na němž se podílela firma Trivector Traffic, která je poradcem pro dopravu. Výpočty tohoto modelu vycházejí ze známých účinků ekologického nákupu parkovacích míst, z místních podmínek, ze způsobů cestování a daných aspektů chování.

Výsledky spuštění modelu zahrnují změny ve využívání různých způsobů dopravy na straně zaměstnanců v daném místě, snížení emisí CO2 a spotřeby energie. Model lze použít jako nástroj pro odhad potenciálu ekologického nákupu parkovacích míst u určité nemovitosti a k vyhodnocení skutečných výsledků.

Zavedení tohoto modelu ve Forsete ukázalo, že úplné uplatňování „ekologického balíčku“ má potenciál vytvořit 41% posun od používání soukromých automobilů jednotlivci k jejich sdílení. V současné době je přesné množství zaměstnanců, kteří zde budou pracovat, stále nejisté, takže je obtížné předložit přesná čísla. Nicméně se ukazuje, že hlavní cíl dohody o ekologickém nákupu parkovacích míst omezit cestování autem o 40 % je realistický.

Elin Pietroni z radnice města Umeå se domnívá, že potenciální výsledky jsou slibné: „Je velkou výhodou zaujmout holistický přístup a vytvořit balíček ekologických opatření pro danou nemovitost,“ uvádí. Takovou příležitost nepřinášejí akce jednotlivců, ani rozlišování investic do infrastruktury od opatření, která se týkají aspektů chování.

Challenges, opportunities and transferability 

Ze systému ekologického nákupu parkovacích míst mají prospěch obě strany. Nemovitost získá moderní ochrannou známku a stimul k podpoře udržitelné městské mobility, zatímco město těží z růstu udržitelného města a menší závislosti zaměstnanců na autech.

„Úspěch modelu vyžaduje čas a odhodlanost všech spolupracujících stran,“ říká paní Pietroni. „Komunikace majitele nemovitosti s nájemníky je ovšem zásadní, jedná se např. o propagaci nemovitosti a její „zelené“ stránky, pravidelné poskytování informací a pořádání kampaní a akcí na podporu udržitelné mobility. Může se jednat o přednášky, soutěže a příležitosti pro zaměstnance v dané nemovitosti vyzkoušet si nové udržitelné alternativy dopravy.“

Pietroni dodává, že je také důležité, aby majitele nemovitosti motivoval skutečný zájem o tuto otázku a nejen ekonomické úspory. Částka, kterou lze ušetřit, závisí na tom, kolik majitel nemovitosti investuje do alternativ udržitelného cestování. Město odhaduje, že ekologický nákup parkovacích míst může ušetřit až 10 % z celkových nákladů na parkování aut. Vlastníci nemovitostí s většími projekty nebo několika projekty mohou získat více vzhledem k možnostem úspor z rozsahu.

Vedle toho Umeå bojuje se stávající švédskou legislativou v daňové oblasti. Fond veřejné dopravy, který podněcuje dojíždějící osoby k využívání prostředků veřejné dopravy, a udržitelné parkovací prostory pro zaměstnance jsou považovány za zdanitelné výhody. Umeå a městská firma zajišťující parkování postoupili tuto záležitost státnímu daňovému úřadu a v současnosti čekají na vyjádření. 

Topic: 
Urban mobility planning
Traffic and demand management
Region: 
Northern Europe
Country: 
Sweden
City: 
Umeå
Contact: 
Elin Pietroni
Author: 
Jan-Willem Van Der Pas
22 Oct 2014
28 Jan 2015