Brémy: Výherce ceny za sledování a hodnocení plánu udržitelné městské mobility (SUMP), Německo

Od Thomas Mourey / Aktualizováno: 24 Aug 2015

Německé město Brémy dosáhlo výborné výsledky v oblasti plánování a včasného poskytnutí nástrojů pro sledování a vyhodnocení a rovněž dokázalo úzce spolupracovat s místními zainteresovanými stranami i s partnerskými městy a sítěmi v průběhu fáze hodnocení plánu udržitelné městské mobility (SUMP) přijatého v roce 2014.

Zkušenosti z celého projektu a jeho úspěchy budou využity v dalším kole plánování městské mobility v Brémách. Právě díky tomuto úsilí se město Brémy stalo výhercem Evropské ceny SUMP za rok 2014.

Context 

Brémy mají s řízením dopravy předchozí zkušenosti. Již v devadesátých letech město implementovalo plán rozvoje dopravy a v současnosti patří k největším německým městům s vyváženými druhy dopravy. Brémský plán udržitelné městské mobility (Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025) přijatý v roce 2014 si klade za cíl aktivně prosazovat ekologickou mobilitu a zkvalitňovat život ve městě optimalizací dopravy a snížením nepříznivých dopadů dopravy, k nimž patří bezpečnostní rizika, znečištění ovzduší a hluk.

Město usiluje o 20-25procentní nárůst v používání kol a 15-20procentní nárůst ve využití městské hromadné dopravy do roku 2020. Aby tyto cíle splnilo, přijalo plán, v němž jsou zahrnuty všechny typy dopravy (včetně pěší chůze, cyklistiky, městské hromadné dopravy a osobních automobilů), všechny důvody pro využití dopravy (např. cestování do zaměstnání, na nákupy či za zábavou apod.) a týká se jak osobní, tak nákladní přepravy.

In action 

Sledování a hodnocení jsou nedílnou součástí brémského plánu udržitelné městské mobility. Pokud jde o hodnocení ex-ante, město Brémy si vytyčilo tři kola: analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT), analýzu hypotetických situací a analýzu nákladů a přínosů:

  • Analýza SWOT umožňuje důkladné zmapování stávající dopravní infrastruktury a schémat dopravy. Brémy vycházely při této analýze z kvalitní databáze a rozsáhlých konzultací s veřejností využitím internetu. 
  • Očekávané přínosy zaváděných opatření byly vyhodnoceny prostřednictvím analýzy hypotetických situací. Celkem bylo vybráno pět hypotetických situací, přičemž každá ilustrovala extrémní volbu (např. silná propagace automobilové dopravy nebo intenzivní podpora ekologické mobility). Díky modelování těchto hypotetických situací mohlo město srovnat potenciální dopady příslušných opatření s náklady na jejich zavedení. Modelování jasně ukázalo, že nejefektivnější je propagace aktivní mobility.
  • Město Brémy provedlo posouzení nákladů a přínosů ve spolupráci s externím odborníkem.

Jednotlivá opatření byla vyhodnocena samostatně a poté seřazena podle jejich dopadů na společnost, životní prostředí a městský prostor. Druhý krok spočíval v posouzení opatření v souvislosti s potenciálními vnějšími faktory, např. technickou proveditelností či politickou podporou. Brémy rovněž sledují postup implementace jednotlivých opatření. Plán udržitelné městské mobility obsahuje strategii hodnocení, která stanovuje vypracování hodnotící zprávy za volební období (každé čtyři roky, s tím, že první zpráva bude vypracována v roce 2018).

Spolupráce je důležitou součástí jak fáze plánování, tak implementace. Brémy úzce spolupracovaly se sousedními obcemi, ale i na mezinárodní úrovni – vyměňovaly si zkušenosti v oblasti dopravních strategií s nizozemským městem Groningen a německým Oldenburgem. Nad vývojem plánu dohlíží poradní výbor, který rovněž zodpovídá za sledování hodnotících zpráv. Výbor je složen ze členů místního parlamentu a externích zainteresovaných stran (sdružení motoristů a cyklistů, obchodní komora, nevládní organizace v oblasti životního prostředí apod.).

Results 

Fáze hodnocení umožnila Brémám činit informovaná rozhodnutí při implementaci plánu udržitelné městské mobility. Zejména užitečná byla analýza hypotetických situací, která vycházela z předpokládaného modelu dopravy v roce 2025, neboť pomohla při výběru nejlepších umístění pro budoucí železniční stanice. Modelování budoucího chování občanů v oblasti mobility umožnilo městu vytipovat stanice, které budou využívány alespoň minimálním počtem cestujících. Tento nástroj byl obzvláště užitečný pro rozlišení stanic podle využití.

Prospěšné byly i konzultace se zúčastněnými stranami a občany, jež byly součástí analýzy nákladů a přínosů. Například v rámci analýzy hypotetických situací došlo ke zjištění, že bude vhodné vybudovat novou tramvajovou trasu vedoucí jedním z městských parků. I přes očekávané přínosy se však mezi občany zvedla proti tomuto návrhu vlna odporu. Město proto od vybudování této kontroverzní trasy upustilo a vybralo jinou, s jejímž zavedením veřejnost souhlasila a která současně splňovala příslušné technické požadavky.

Challenges, opportunities and transferability 

Fáze hodnocení umožnila Brémám činit informovaná rozhodnutí při implementaci plánu udržitelné městské mobility. Zejména užitečná byla analýza hypotetických situací, která vycházela z předpokládaného modelu dopravy v roce 2025, neboť pomohla při výběru nejlepších umístění pro budoucí železniční stanice. Modelování budoucího chování občanů v oblasti mobility umožnilo městu vytipovat stanice, které budou využívány alespoň minimálním počtem cestujících. Tento nástroj byl obzvláště užitečný pro rozlišení stanic podle využití.

Prospěšné byly i konzultace se zúčastněnými stranami a občany, jež byly součástí analýzy nákladů a přínosů. Například v rámci analýzy hypotetických situací došlo ke zjištění, že bude vhodné vybudovat novou tramvajovou trasu vedoucí jedním z městských parků. I přes očekávané přínosy se však mezi občany zvedla proti tomuto návrhu vlna odporu. Město proto od vybudování této kontroverzní trasy upustilo a vybralo jinou, s jejímž zavedením veřejnost souhlasila a která současně splňovala příslušné technické požadavky.

In Depth 
Topic: 
Urban mobility planning
Public and stakeholder involvement
Monitoring and evaluation
Region: 
Northern Europe
Country: 
Germany
City: 
Bremen
Contact: 
City of Bremen
Author: 
Thomas Mourey
23 Mar 2015
24 Aug 2015