Инструменти за плановете за

By Admin Eltis / Обновено: 16 Feb 2015

Европейската комисия подкрепя по-нататъшното разработване на концепцията за планиране на устойчива градска мобилност, инструментите и указанията за големите градове, както и популяризирането на разработването и изпълнението на ПУГМ от големите градове в цяла Европа.

Редовно проверявайте портала за плановете за мобилност за събития, семинари и обучения, организирани в рамките на текущи проекти на ЕС, свързани с планирането на устойчива градска мобилност.

Освен базата данни с инструменти и ресурси за плановете за мобилност, по-долу ще намерите описание на различните текущи или приключили наскоро ключови инициативи в рамките на проекти, финансирани от Европейската комисия.

 

Указания

• Мониторинг и оценка, проект CH4LLENGE на ЕС
• Избор на най-ефективните мерки и пакети от мерки, проект CH4LLENGE на ЕС
• Насоки за комуникация, проект BUMP на ЕС
• Насоки за ПУГМ за полицентрични райони, разработени по проекта Poly-Sump на ЕС
• Уебинар: Иновативни идеи и как да се възползваме от тях, проект „Tide“ на ЕС

Одити и оценки

• Ръководство за големите градове, одиторите или консултантите за провеждане на оценки и одити за измерване резултатите на големите градове в областта на транспорта по 20 показатели, проект „EcoMobility-Shift“
• Одит на градската мобилност, базиран на общото управление на качеството, разработен по проекта „Quest“ на ЕС
• Схема на одита, включваща насоки на 11 езика, разработена по проекта „Advance“ на ЕС
• Въпросник за градска мобилност, 11 езика във формат xls, разработен по проекта „Advance“ на ЕС
• Консултации по насоките за ПУГМ по проекта „PUMAS“ на ЕС

Инструменти

• Методологии за анализа на икономическия ефект и влиянието, проект „Tide“ на ЕС
• Панел с инструменти за иновации: 15 вдъхновяващи транспортни мерки, които могат да променят Вашия голям град, проект „Tide“ на ЕС
• Решения за градска мобилност, свързани с : обществения транспорт, транспортната инфраструктура, градската логистика, интегрираното планиране/плановете за устойчива градска мобилност, управлението на мрежата и мобилността, екологично чистите автомобили, проект Решения на ЕС
• Концепция за учебен курс по плановете за устойчива градска мобилност, проект „BUMP“ на ЕС
• Комплект с инструменти за включване на заинтересованите страни при организиране на успешни консултации (на английски език), „Civitas“
• Достигане до гражданите: Комплект с инструменти за ефективна комуникация и маркетинг, „Civitas“

Най-добри практики

• 9 примера от практиката от проекта „EcoMobility SHIFT“
• Планове за действие за градска мобилност и доклади от 46 града, удостоверени чрез проекта „Quest“ на ЕС
• Голям брой най-добри практики по проекти за устойчива градска мобилност в градовете от ЕС според „CIVITAS“
• Мерки и резултати за демонстриране на устойчива градска мобилност, „Civitas“
• 9 плана за действие на местно ниво, разработени по проекта „Advance“

Мрежи

• Кампания за устойчива градска мобилност („Do the right mix“)
• Консултативна и тематична група за интегрирано планиране, проект „Civitas“ на ЕС
• Платформа „Civitas“ на ЕС за обмен на идеи и опит по въпросите на градската мобилност
• Национални мрежи от големи градове според „Civinet“, които популяризират подхода на „CIVITAS“
• Преподаватели по планиране на устойчива градска мобилност в 28 държави—членки на ЕС, проект „Endurance“ на ЕС

 

Примери и инструменти за добри практики, онагледяващи разработването и изпълнението на план за устойчива градска мобилност са включени в базата данни с примери от практиката. Тя осигурява ценни материали от цяла Европа и вдъхновение за работата по Вашия собствен ПУГМ.

Можете също така да изпратите предложения за допълнителни примери за ПУГМ.