Крайъглен камък на мобилността – стратегията за мобилност в град Цюрих, Швейцария

By News Editor / Обновено: 22 May 2015

Транспортната политика на град Цюрих се характеризира с трайност, прагматичност и междинна свързаност. Приоритетът за устойчиво развитие, който е заложен в стратегията от 2001 г. е осигуряването на съвместимост на сегашната и бъдеща нужда от мобилност с условията на града и околната среда.

Предистория и цели

В продължение на десетилетия, град Цюрих се стреми да постигне широко разнообразяване на мобилността. Това от една страна изисква намаляване на личните моторни превозни средства (ЛМПС) и насърчаване ползването на обществения транспорт (ОТ), както и на екологосъобразна, активна мобилност. През 2011 г. инициативата за насърчаване на ползването на обществен транспорт, ходенето и карането на велосипеди в Цюрих допълнително изтъква необходимостта от тази политика с новите цели за условно разделяне до 2022 г.
Освен това определената от градската управа стратегия за мобилност от 2001 г. цели комплексен подход, отчитащ взаимоотношенията между различните форми на транспорт, градоустройство и проектиране на общественото пространство. Бъдещите потребности от мобилност ще могат да бъдат задоволени по начин, съвместим с условията на града и с околната среда единствено чрез разумно съчетаване на всички форми на транспорт с различните им силни страни и оптимални приложения.

Изпълнение

Изпълнението на стратегията за мобилност ще включва 19 частични стратегии. Принципите за изпълнение са следните:

  • Планиране на мобилността, ориентирано към предлагането, а не към потреблението;
  • Отчитане на възможностите на пътническия транспорт;
  • По-голямо взаимно съществуване, а не разделяне на транспорта;
  • Последователна координация на градоустройството и мобилността;
  • Създаване на град с къси маршрути;
  • Управление на мобилността като допълнение при планирането на инфраструктурата;
  • Оптимизиране на работата с цялата транспортна система;
  • Насърчаване към всеобхватно взаимосвързване на различни транспортни средства из целия град.

Примерни мероприятия
- Основен елемент в транспортната инфраструктура е непрекъснатото разширяване на системата на обществения транспорт. Местната трамвайна и автобусна мрежа допълва крайградската железопътна система на град Цюрих.
- Приоритизирането на обществения транспорт е важна част от управлението на транспорта. Целта е „нулево време за чакане“ за обществения транспорт при 250 от общо 380 светофара.
- Ограничаването на личните МПС се извършва в периферните пътни зони. В пиковите часове броят на допусканите в града коли зависи от капацитета на следващите пътни възли в него.
- Освен всичко друго, управлението на паркирането в градските зони отчита качественото покриването с обществен транспорт на конкретни места. Броят на наличните паркоместа във вътрешността на града се ограничава до наличните места от 1990 г.
- Управлениетео на мобилността включва и различни предложения, допълващи вече посочените мерки като предоставяне на различна информация, мобилност за предприятия и училища, и площно управление на мобилността.

Изводи

Качеството на живот в град Цюрих е на едно от най-високите нива в света. Голяма част от тези успехи се дължи на отличната транспортна система. Достиженията до този момент в областта на съвместимата с града мобилност се отразяват от високия процент на обществения транспорт (34%) и високия процент на пешеходния и велосипедния трафик (30%) в градската зона.

За повече информация вижте: www.stadt-zuerich.ch/mobilitaet

Topic: 
Mobility management
Urban mobility planning
Archive
Region: 
Western Europe
Country: 
Switzerland
City: 
Zürich
Contact: 
News Editor
Author: 
Roberto De Tommasi
Прикачен файлРазмер
PDF icon study_3249_bg.pdf46.77 KB
05 Jan 2012
22 May 2015