5  7
4  2
3  3
2  
1  
gaidarakos_small_gif.gif
Author: Kostas Konstantinou Rate this Case Study:
please log in to rate
Contact: Street Panthers
Views:9941 Posted:December 2008
User rating: Last update:November 2011
Languages:EN | CZ | DE | ES | FR | HU | IT | PL | RO | SR

Home > Case Studies > Search > Case Study Search > Search Results >

PouličnĂ­ panteři v akci - Soluň, Řecko

PouličnĂ­ panteři jsou skupina, která se plíží ulicemi nejvĂ˝znamnějších řeckĂ˝ch měst a na špatně zaparkovaná auta lepĂ­ oranĹľovĂ© samolepky znázorňujĂ­cĂ­ osla v autě s nápisem "Parkuji kdekoli chci". Iniciativu vyvolal fakt, Ĺľe "došlo mĂ­sto na parkovánĂ­ i prostor k chůzi".

Podstata a cĂ­le

V Řecku se obavám a právům chodců nevěnuje prakticky žádná pozornost. Řecká asociace na podporu obětĂ­ silničnĂ­ dopravy hlásá: "Vstupte na chodnĂ­k nebo se pokuste přejĂ­t kteroukoli silnici, a budete si připadat jako štvaná zvěř na safari". "Řecko je jedinou zemĂ­ v Evropě, kde se zlatĂ© pravidlo dopravy - tedy Ĺľe chodci majĂ­ bezpodmĂ­nečnou přednost - tak bezostyšně porušuje."
V řeckĂ˝ch městech, ať uĹľ velkĂ˝ch nebo malĂ˝ch, se po přeplněnĂ˝ch chodnĂ­cĂ­ch prohánějĂ­ hejna skĂştrů. Chodci se potĂ˝kajĂ­ se stavebnĂ­ sutĂ­, zdemolovanĂ˝mi chodnĂ­ky a hromadami odpadků. Nejhorší překážkou jsou však řady vozidel, která kaĹľdĂ˝ se den kupĂ­ na chodnĂ­cĂ­ch, alejĂ­ch nebo jinĂ˝ch cestách do parků.

Na rozdĂ­l od situace v jinĂ˝ch zemĂ­ch západnĂ­ Evropy je mĂ­ra vlastnictvĂ­ automobilů v městskĂ˝ch oblastech Řecka mnohem vyšší neĹľ na venkově. S přibliĹľně dvěma miliony vozidel majĂ­ AthĂ©ny toto čĂ­slo nejvyšší v EU - je to 450 aut registrovanĂ˝ch na 1000 obyvatel. PouličnĂ­ panteři jsou skupinou, která se rozhodla přivĂ©st řidiče k rozumu tĂ­m, Ĺľe jim na jejich auta nalepĂ­ inteligentnĂ­ a vkusnou samolepku. Samolepka znázorňuje osla v autě s nápisem "Parkuji kdekoli chci". CĂ­lem tĂ©to akce je připomenout řidičům, Ĺľe chodnĂ­ky jsou pro chodce a Ĺľe by měli jĂ­t raději pěšky a nejezdit autem.

Realizace

PouličnĂ­ panteři zahájili svou činnost na konci roku 2006 v Soluni a jejich aktivity se rychle rozšířily do celĂ©ho Řecka. VysvětlenĂ­ fenomĂ©nu "Parkuji, kde chci a ostatnĂ­ lidi mě nezajĂ­majĂ­" je poměrně jednoduchĂ©. Samolepka s oslem je připomĂ­nkou bezohlednĂ˝m řidičům, aby respektovali ty, kdo se dopustili neodpustitelnĂ©ho zločinu, kterĂ˝m je chůze. Ignorant nevidĂ­ přechody pro chodce. Geny "chodec", "chůze" nebo "přechod pro chodce" v mozku neexistujĂ­. ParkujĂ­ svá auta tak, jakoby byli chodci neviditelnĂ­. PotĂ©, co najdou na autě samolepku, začĂ­najĂ­ předpisy dodrĹľovat.
Od počátku činnosti PouličnĂ­ch panterů byla vytvořena celá sĂ©rie podobnĂ˝ch kreativnĂ­ch samolepek a bylo distribuováno vĂ­ce neĹľ 250.000 kusů. OstatnĂ­ samolepky majĂ­ např. nápis: "Neparkujte na mĂ­stě pro postiĹľenĂ© kvůli svĂ©mu POHODLĂŤ. Pokuste se vžít do jejich situace a pochopit, co znamená mĂ­t skutečnĂ˝ PROBLÉM". VĂ­ce informacĂ­ je na www.streetpanthers.gr

Závěry

V poslednĂ­m roce se tento novĂ˝ druh aktivismu velmi rozšířil. VěnujĂ­ se mu jiĹľ nejenom PouličnĂ­ panteři, původně skupina asi 30 lidĂ­, kteřĂ­ se pod pláštĂ­kem nočnĂ­ho lovu plĂ­Ĺľili ulicemi AthĂ©n a Soluně a nalepovali na auta těch, kdo nehoráznĂ˝m způsobem porušovali pravidla parkovánĂ­, jasně oranĹľovĂ© samolepky s oslem v autě a nápisem "Parkuji kdekoli chci!" NynĂ­ se k iniciativě připojujĂ­ další lidĂ© ve vĂ­ce řeckĂ˝ch městech a vĂ˝sledkem je fakt, Ĺľe po akcĂ­ch se samolepkami se počty přĂ­padů nesprávnĂ©ho parkovánĂ­ sniĹľujĂ­.Related Case Studies    This Case Study is part of the European urban mobility and transport best practice collection from Eltis - www.eltis.org.