5  
4  1
3  
2  
1  
RegioTram.jpg
Author: Christina Heidrich Rate this Case Study:
please log in to rate
Contact: Christina Heidrich
Views:3820 Posted:April 2007
User rating: Last update:October 2011
Languages:EN | CZ | DE | HU | PL | RO

Home > Case Studies > Search > Case Study Search > Search Results >

Regionální tramvaj v Kasselu

S necelĂ˝mi 10 km novĂ˝ch tratĂ­ je moĹľnĂ© vytvořit Ăşplně novĂ˝ dopravnĂ­ systĂ©m se sĂ­tĂ­ dlouhou 122 km. Vozidla regionálnĂ­ tramvaje RegioTram jezdĂ­ jak po rozsáhlĂ© sĂ­ti Ĺľeleznic DB v regionu, tak i po tramvajovĂ© sĂ­ti města Kassel.

Podstata a cĂ­le

RegioTram spojuje dřĂ­ve oddělelnĂ© systĂ©my vlaků a tramvajĂ­ a vytvářĂ­ novĂ˝ systĂ©m mĂ­stnĂ­ veřejnĂ© dopravy na severu spolkovĂ© republiky Hesensko. AĹľ do nedávnĂ© doby bylo konečnĂ˝m cĂ­lem všech ĹľelezničnĂ­ch spojenĂ­ z regionu hlavnĂ­ nádraží v Kasselu. CestujĂ­cĂ­, kteřĂ­ mĂ­řili do centra města, museli jĂ­t pěšky nebo přestupovat na autobus nebo tramvaj. Po vybudovánĂ­ Regiotram mohou zůstat sedět a jet z regionu dál přĂ­mo do centra města.

Implementation

SĂ­ť RegioTram provozuje 28 novĂ˝ch vozidel, kterĂ© jsou vybaveny modernĂ­ technologiĂ­ a majĂ­ nepřehlĂ©dnutelnĂ˝ design. SdruĹľenĂ­ pro osobnĂ­ dopravu (NVV) pověřilo provozovatele (RBK) obejdnávkou vozidel. RBK je majitelem těchto vozidel a zodpovĂ­dá za ĂşdrĹľbu.

Doma ve dvou systémech
VĂ˝robcem vozidel je Alstom LHB v Salzgitteru. Vlaky jsou dlouhĂ© 36,7 m, širokĂ© 2,65 m a musejĂ­ splňovat určitĂ© poĹľadavky souvisejĂ­cĂ­ s normami pro Ĺľeleznice a tramvaje. tyto poĹľadavky se liší z hlediska infrastruktury, dodávky energie a bezpečnostnĂ­ho zařĂ­zenĂ­. Troleje u tramvajĂ­ jsou nabity 600 V stejnosměrnĂ©ho proudu a v ĹľelezničnĂ­ sĂ­ti se používá střĂ­davĂ˝ proud a napětĂ­ 15 kV. Kromě toho jsou na Ĺľeleznici takĂ© Ăşseky, kterĂ© nejsou elektrifikovanĂ©. SpolehlivĂ˝ systĂ©m RegioTram všechny tyto problĂ©my vyřešil a bude poskytovat sluĹľby v tramvajovĂ© i ĹľelezničnĂ­ sĂ­ti.

Dvě alternativy vozidla
ExistujĂ­ dva různĂ© modely vozidel, kterĂ© jezdĂ­ v celĂ© sĂ­ti RegioTram.

Je to 18 elektro-hybridnĂ­ch vozidel a 10 dieselo-hybridnĂ­ch vlaků. Oba modely majĂ­ shodnĂ˝ design trakčnĂ­ technologie. Dieselo-hybridnĂ­ vlak se používá u neelektrifikovanĂ˝ch tratĂ­ a produkuje elektrickou energii pro jejich pohon pomocĂ­ zabudovanĂ©ho dieselovĂ©ho motoru. Elektro-hybridnĂ­m vozidlům se dodává buď střĂ­davĂ˝ proud/15 kV nebo stejnosměrnĂ˝ proud / 600 V.

NovĂ© vozy RegioTram majĂ­ nĂ­zkou spotřebu energie dĂ­ky lehkĂ© konstrukci a opětovnĂ©mu vyuĹľitĂ­ energie brĹľděnĂ­.

TichĂ˝ a rychlĂ˝ pohon
Emise hluku z vozidel, která majĂ­ tři části, jsou konstantnĂ­ a nĂ­zkĂ©. Tramvaje RegioTram však mohou jet i 100 km/hod a dĂ­ky svĂ˝m parametrům zrychlenĂ­, resp. zpomalenĂ­ mohou za stejnou jednotku času zastavit na vĂ­ce zastávkách. Je moĹľnĂ© připojit během krátkĂ© doby za sebou aĹľ tři vozy a zvýšit tak kapacitu pro cestujĂ­cĂ­.

Investice
I s celkovĂ˝m rozpočtem 180 milionů EUR jsou investice do takto ambiciĂłznĂ­ho projektu stále ještě zvládnutelnĂ©. Náklady se dělĂ­ mezi různĂ© partnery, zejmĂ©na spolkovou vládu a vládu Hesenska.
90 - 95 mil. EUS se investuje do infrastruktury, tj. přebudovánĂ­, modernizaci a vybudovánĂ­ stanic, signalizace a tratĂ­. ZbĂ˝vajĂ­cĂ­ polovina investic pak zbĂ˝vá prakticky na 28 vozidel RegioTram.

VĂ­ce informacĂ­ je na www.nvv.de/RT/1.html
Downloads

prospect.pdf (2144 kByte)
Regio_CITADIS.pdf (117 kByte)
RCKassel_D_01_05.pdf (410 kByte)

Related Case StudiesThis Case Study is part of the European urban mobility and transport best practice collection from Eltis - www.eltis.org.